Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommuns årsprognos visar på stort överskott

Växjö kommuns delårsrapport från januari till augusti är nu klar. Prognosen för helåret 2021 visar på ett positivt resultat på 303 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ett gediget arbete från kommunkoncernens verksamheter och ökade skatteintäkter.

- Jag är väldigt stolt över det goda arbete som genomförts i våra verksamheter. Sveriges kommuner har varit och är ännu i en mycket komplex situation, som både varit svår att förutse och planera ekonomiskt för. Men vår personal gör ett fantastiskt jobb och vi fortsätter med att sätta välfärden först så att det kan skapa värde för våra invånare, företag och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens helårsprognos för år 2021 visar på ett resultat på 303 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på 33 miljoner kronor innebär det 270 miljoner kronor i positiv budgetavvikelse.

Prognosen visar att i princip alla bolag och nämnder håller sina budgetar. Nämndernas prognos för 2021 är 172 miljoner kronor bättre än budget. Ett överskott som hänförs till framförallt kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Överskotten beror bland annat på vårt kvalitets- och effektiviseringsarbete och lägre volymer än beräknat inom omsorg och utbildning.

Kommunens ekonomi följs upp löpande för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Resultatet för 2021 kommer presenteras i början av 2022. Under hösten pågår ett intensivt arbete med att förbereda budgeten inför 2022 samt plan för kommande år.

- Det är positivt att skatteintäkterna ökar och i takt med att svensk ekonomi återgår till normalkonjunktur kommer vi fortsätta ha ett tydligt fokus på fler i jobb, säger Anna Tenje (M).

Senast uppdaterad: 23 september 2021