Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, byggnadsnämnden

Tid: 10 december, klockan 14.00.
Plats: Digitalt och i kommunhuset, B-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2020-12-10

* = myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

1. Val av justerare vid byggnadsnämnd

2. Information och frågor vid byggnadsnämnd

3. Redovisning av delegationsbeslut

4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden

5. Budgetuppföljning 2020

6. Digital justering av byggnadsnämndens protokoll

7. Lista för planärenden under handläggning

8. RISINGE 1:20, Hemmesjö
Planbesked för bostäder

9. LEOPARDEN 14, Centrum
Detaljplan för bostäder, uppdrag

10. Samråd för yttrande - planprogram för sydöstra Västra Mark

11. Resursbehovsutredning enligt miljöbalken, 2021 - 2023

12. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
Anmälan om olovlig verksamhet inom strandskydd

13. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
Tillsynsanmälan om olovlig utökning av naturcamping

14. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
Utökning av naturcamping

15. * VÄSTORP 4:5, Furuby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage

16. * RINKABY 3:3, Tävelsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport

17. * LYKTAN 4, Centrum
Uppsättande av skylt och fasadflaggor

18. * VIOLEN 16, Väster
Nybyggnad av tvåbostadshus/garage

19. * HOV VÄSTREGÅRD 1, Hov
Nybyggnad av garage/förråd

20. * VÄXJÖ 14:2, Söder
Tillbyggnad och ändring av gångbro, samt rivning del av gångbro (Klosterbron)

21. * KVARNHAGEN 38, Öster
Tillbyggnad av bostadshus med uterum och skärmtak, samt uppförande av plank

22. * VEDERSLÖVS-NÖBBELE 4:4, Vederslöv
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage

23. * RAMNÅSA 13:1, Uråsa
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

24. * ALABASTERN 3, Araby
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd, anläggande av parkeringsplatser, rivning av daghem, samt uppförande av stödmur

25. * TRANAN 3, Väster
Väsentlig ändrad användning, ändring av källare till lägenheter

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Vill du ta del av protokoll som är äldre än 1 år, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020
Politik och demokrati