Protokoll, föredragningslista och kallelse, byggnadsnämnden

Tid: 28 oktober, klockan 14.00.
Plats: Smålandssalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2021-10-28

* = Myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

Nr

1. Val av justerare vid byggnadsnämnd

2. Information och frågor vid byggnadsnämnd

3. Redovisning av delegationsbeslut

4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden

5. Budgetuppföljning 2021

6. Remiss för yttrande - Medborgarförslag om bygglovsunderlag

7. RIMFROSTEN 1, Räppe
Detaljplan för ett nytt sjukhus, godkännande

8. SOLVÄNDAN 2, Högstorp
Detaljplan för bostäder, antagande

9. ÖSTRA TORSÅS KYRKA 1:1, Ingelstad
Detaljplan för nya församlingslokaler i Ingelstad, antagande

10. * RINKABY 3:3, Tävelsås
Strandskyddsdispens för restaurering och återskapande av ängs- och betesmark samt fällande av träd

11. * TÄVELSÅS-TOFTA 5:8, Tävelsås
Tillsynsanmälan angående olovligt fällande av träd inom strandskyddat område

12. * SKÅRTARYD 4:2, Dädesjö
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal

13. * TÅNGSHULT 1:14, Öjaby
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

14. * TÅNGSHULT 1:15, Öjaby
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

15. * LJUNGSÅSA 1:244, Lammhult
Tillsynsanmälan om växtlighet som skymmer sikt

16. * TOLG 2:14, Tolg
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och förråd

17. * BALDERSBRÅET 8, Högstorp
Tillsynsanmälan om olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad

18. * DALARÖR 1, Norremark
Tillbyggnad av komplementbyggnad

19. * TRÄDAN 27, Öster
Nybyggnad av flerbostadshus och garage

20. * VÄXJÖ 8:14, Hov
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställande av containrar

21. * SKÄRPIPLÄRKAN 1, Sandsbro
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, miljöhus och cykelskydd, samt anläggande av parkeringsplatser

22. * SÖDRA ROTTNE 7:76, Rottne
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställande av containrar

23. * GRÖNPEPPARN 3, Sandsbro
Nybyggnad av garage/förråd

24. * USTERYD 7:3, Bergunda
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

25. * GETASKÄRV 2:32, Gemla
Tillbyggnad av bostadshus

26. Byggnadspris 2021

Ärendelista och handlingar

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö, eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Vill du ta del av protokoll som är äldre än 1 år, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Sammanträde för allmänheten

Allmänheten är välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021
Politik och demokrati