Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 30 januari, klockan 14.00
Plats: Kommunhuset, A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2020-01-30

 1. Val av justerare vid byggnadsnämnd
 2. Information och frågor vid byggnadsnämnd 
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden
 5. Samråd om Växjö kommuns nya översiktsplan
 6. Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2020
 7. *Borttagen uppgift enligt GDPR
  Tillsynsanmälan om olovlig verksamhet inom strandskydd
 8. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:3, Gårdsby
  Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig komplementbyggnad 
 9. *RISINGE 2:47, Hemmesjö
  Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd
 10. *STOCKE 1:5, Söraby
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus
 11. *GEOLOGEN 1, Teleborg
  Nybyggnad av flerbostadshus/verksamhetslokaler/förskola/garage
 12. *KÄLKEN 2, Hov
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum och tillbyggnad av
  garage med skärmtak 
 13. *LÅGAN 18, Norr
  Nybyggnad av flerbostadshus /butikslokaler 
 14. *NYCKELHARPAN 2, Sandsbro
  Tillbyggnad av affärshus 
 15. *VÄXJÖ 10:56, Regementsstaden
  Nybyggnad av pumpstation 
 16. *Borttagen uppgift enligt GDPR
  Tillsynsanmälan växtlighet som skymmer sikt 
 17. *Borttagen uppgift enligt GDPR
  Tillsynsanmälan, växtlighet som skymmer sikt för cyklister och trafikanter 
 18. *Borttagen uppgift enligt GDPR
  Tillsynsanmälan om olovlig verksamhet inom strandskydd 
 19. *Borttagen uppgift enligt GDPR
  Tillsynsanmälan om olovliga markarbeten och byggnation inom
  strandskyddat område
 20. *GÅRDSBY-TOFTA 2:21, Gårdsby
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod
 21. *VÄXJÖ 6:2, Hovshaga
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod 
 22.  *VÄXJÖ 6:2, Hovshaga
  Nybyggnad av föreningslokal
 23. *VÄXJÖ 8:36, Västra mark
  Tillbyggnad av industri, nybyggnad av lagertält, uppförande av
  gascontainrar och stödmur samt anläggande av parkeringsplatser  
 24. *ÖJABY 28:1, Öjaby
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod
 25. *BÖRJHEM 5, Hovshaga
  Ansökan om marklov för fyllning och uppförande av stödmur 
 26. *GRANEBO 18, Hovshaga
  Tillbyggnad av bostadshus med garage och fasadändring 
 27. *SANDSJÖ 1:25, Ormesberga
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020
Politik och demokrati