Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Onsdag den 12 december, klockan 14.00
Plats: Galaxen 1, Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2018-12-12

 1. Val av justerare.
 2. Information och frågor.
 3. Redovisning av delegationsbeslut.
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.
 5. Budgetuppföljning 2018.
 6. Revidering av "Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun".
 7. Byggnadsnämndens lista för planärenden under handläggning.
 8. Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67). Remiss.
 9. Förslag till dokumenthanteringsplan.
 10. Gallring av information i tidigare ärende- och dokumenthanteringssystem Byggreda.
 11. Tillägg i delegationsordning för Byggnadsnämnden i Växjö kommun.
 12. LODJURET 3 m.fl., Norremark, Växjö kommun.
  Planbesked.
 13. VIGGEN 1, Öjaby, Växjö kommun.
  Planbesked.
 14. VÄLLUDDEN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Planbesked.
 15. KAMPAGÅRDEN 1 m.fl., Öster, Växjö kommun.
  Detaljplan för förskola. Uppdrag.
 16. ÖPESTORP 3:4 m.fl., Gemla, Växjö kommun.
  Detaljplan för bostäder. Antagande.
 17. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Kalvsvik, Växjö kommun.
  Anmälan om olovlig verksamhet inom strandskydd. Föreläggande.
 18. *HEMSET 1:210, Åryd, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
 19. *SÅNNE 1:4, Ormesberga, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus (ersättningsbyggnad).
 20. *VEDERSLÖV 7:25, Vederslöv, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.
 21. * SLÄDEN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för anläggande av multiarena och nybyggnad av förråd.
 22. *STADSHUSET 1, Centrum, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av kontor/resecentrum.
 23. *(Borttagen uppgift enligt GPDR), Östra Torsås, Växjö kommun.
  Anmälan om olovliga byggnationer och ovårdad tomt. Föreläggande.
 24. *VÄXJÖ 12:10, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för ändring av återvinningsstation.
 25. *HÅKAN SJÖGREN 5, Centrum, Växjö kommun.
  Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus/kontorsbyggnad och tillbyggnad med miljöhus samt nybyggnad av förråd.
 26. *BIOLOGEN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, garage, gästbostad och växthus samt anläggande av parkeringsplatser.
 27. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Teleborg, Växjö kommun.
  Anmälan om olovlig markändring och olovligt uppförande av mur. Byggsanktionsavgift.
 28. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Teleborg, Växjö kommun.
  Marklov för fyllning och bygglov för uppförande av stödmur.
 29. *SATURNUS 14 m.fl., Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 30. *SATURNUS 15 m.fl., Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelskydd, uppförande av stödmur samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 31. *SATURNUS 16, Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, cykelskydd, uppförande av stödmur samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 32. *SATURNUS 17 m.fl., Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelskydd, uppförande av stödmur samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 33. *AGRONOMEN 1, Teleborg, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage, cykelförråd och miljörum.
 34. *VINTERGÄCKEN 3, Högstorp, Växjö kommun.
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med uterum och rivning av befintlig altan.
 35. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Västra mark, Växjö kommun.
  Byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked.
 36. *LÖPANÄS 4:27, Söraby, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
 37. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Hov, Växjö kommun.
  Anmälan om olovligt anläggande av parkeringsplatser. Byggsanktionsavgift.
 38. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Öster, Växjö kommun.
  Anmälan om skymd sikt samt olovligt uppställande av container. Byggsakntionsavgift.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Politik och demokrati