Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 12 december, klockan 14.00
Plats: Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2019-12-12

 1. Val av justerare.

 2. Information och frågor.

 3. Redovisning av delegationsbeslut.

 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.

 5. Budgetuppföljning 2019.
 6. Förslag till gatunamn.
 7. Lista för planärenden under handläggning.
 8. *ODENSLANDA 4:7, Vederslöv.
  Nybyggnad av enbostadshus och garage.
 9. *SÅNNE1:4, Ormesberga.
  Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig byggnad.
 10. *LINNÈ 5, Centrum.
  Uppsättande av skyltar.
 11. *VILLBO 5, Öster.
  Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintligt enbostadshus.
 12. *KRÅKENÄS 3:20, Gårdsby.
  Nybyggnad av växthus och anläggande av parkeringsplatser.
 13. *SILESHÅRET 1, Sandsbro.
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum och altan samt rivning av befintlig altan.
 14. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsanmälan om olovlig byggnation av skärmtak.
 15. *KÅRESTAD 6:6, Furuby.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, komplementsbyggnad och stall.
 16. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsanmälan om växtlighet som hindrar sikt.
 17. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Anmälan om växtlighet som hindrar sikt.
 18. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsanmälan om växtlighet som hindrar framkomlighet.
 19. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsanmälan om växtlighet som hindrar framkomlighet.
 20. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsanmälan om skymd sikt.
 21. *SANDSJÖ 1:25, Ormesberga.
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus.
 22. *PINNMON 4, Norremark.
  Uppsättande av digital skylt.
 23. *ODENSLANDA 2:24, Vederslöv.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 24. *ODENSLANDA 2:26, Vederslöv.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 25. *SAGA 2, Söder.
  Nybyggnad av flerbostadshus och skyddsrum samt anläggande av parkeringsplatser och plank.
 26.  

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2019
Politik och demokrati