Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 26 september, klockan 14.00
Plats: Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2019-09-26

 1. Val av justerare.

 2. Information och frågor.

 3. Redovisning av delegationsbeslut.

 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.

 5. Delårsrapport 2019-08-31 med prognos 2019-12-31.
 6. Remiss för yttrande. Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmäna råd, BFS 2020:xx.
 7. Lista för planärenden under handläggning - samlingsakt.
 8. KVASTEN 8, Västra mark.
  Detaljplan för verksamheter.
 9. RIMFROSTEN 1, Räppe.
  Planbesked för nytt sjukhus.
 10. *GÅRDSBY-TOFTA 4:39, Gårdsby.
  Nybyggnad av komplementsbyggnad.
 11. *LEOPARDEN 8, Centrum.
  Nybyggnad av flerbostadshys, anläggande av parkeringsplatser och rivning av förråd.
 12. *BILLA 2:4, Hemmesjö.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 13. *STENMURKLAN 11, Norr.
  Nybyggnad av garage och rivning av befintligt garage.
 14. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Hovshaga.
  Anmälan om växtlighet som hindrar sikt.
 15. *(Borttagen uppgift enligt GDPR), Öjaby.
  Anmälan om växtlighet som hindrar sikt.
 16. *ELVERKET 1, Söder.
  Fasadändring, installation av solceller på tak.
 17. *GÖTA 2, Hov.
  Tillbyggnad av gatukök och uppsättande av skylt, tidsbegränsat bygglov till och med 2028-12-31.
 18. *HOVSKULLE 2, Hov.
  Ändrad användning från kontor till frisörsalong och uppsättande av skylt, tidsbegränsat bygglov till och med 2024-06-30.
 19. *KREMLAN 22, Hov.
  Nybyggnad av carport/förråd.
 20. *MJÄLAN 6, Norremark.
  Tillbyggnad av industri och anläggande av parkeringsplatser.
 21. *SKYMNINGEN 1, Hovshaga.
  Nybyggnad av flerbostadshus och anläggande av parkeringsplatser.
 22. *SOLNEDGÅNGEN 1, Hovshaga.
  Nybyggnad av flerbostadshus och anläggande av parkeringsplatser.
 23. *TJUREDA 8:3, Tjureda.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 24. *RINKABY 3:3, Tävelsås.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 25. *RINKABY 3:3, Tävelsås.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage/carport.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Politik och demokrati