Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Onsdag den 29 augusti, klockan 14.00
Plats: Galaxen 1, Stadsbiblioteket, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2018-08-29

 1. Val av justerare.
 2. Information och frågor.
 3. Redovisning av delegationsbeslut.
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden.
 5. Budgetuppföljning 2018.
 6. Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Remiss.
 7. Förslag till cykelvägplan. Remiss.
 8. Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun. Remiss.
 9. Ekologisk kompensation i detaljplan. Remiss.
 10. SJÖSÅS 1:45, Braås, Växjö kommun.
  Detaljplan handel. Antagande.
 11. *HÖKEN 1, Väster, Växjö kommun.
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
 12. *INGELSTAD 3:170, Ingelstad, Växjö kommun.
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus.
 13. *KALVSVIK-KRÅKETORP 1:11, Kalvsvik, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av bostadshus/carport/förråd samt flyttning av fritidshus.
 14. *VÄXJÖ 7:40, Norremark, Växjö kommun.
  Bygglov för nygbyggnad av bostadshus.
 15. *BERGKVARA 6:15, Räppe, Växjö kommun.
  Bygglov för anordnande av upplag.
 16. *RÄPPE 7:1, Räppe, Växjö kommun.
  Bygglov för ändring av återvinningsstation.
 17. *SOLHAGA 8, Räppe, Växjö kommun.
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av gårdsbyggnad.
 18. *SÅGAREN 1, Västra Mark, Växjö kommun.
  Bygglov för nygbyggnad av industribyggnad, rivning av befintlig komplementbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser (berör även Växjö 8:7 och Växjö 8:3).
 19. *ÖJABY 9:133, Öjaby, Växjö kommun.
  Bygglov för nygbyggnad av garage/förråd.
 20. *DÄNNINGELANDA 9:5, Dänningelanda, Växjö kommun.
  Bygglov för nygbyggnad av särskilt boende och miljöhus, uppförande av stödmur, anläggande av parkeringsplatser och rivning av garage.
 21. *SÖDRA ROTTNE 14:1, Rottne, Växjö kommun.
  Bygglov för nygbyggnad av garage och inflyttning av förrådsbyggnad.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Politik och demokrati