Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: den 28 maj, klockan 14.00 
Plats: Kommunhuset, B-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2020-05-28

 1. Val av justerare vid byggnadsnämnd
 2. Information och frågor vid byggnadsnämnd 
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden
 5. Budgetuppföljning 2020
  Ekonomisk uppföljning april 2020 med helårsprognos
 6. Förslag till gatunamn
 7. Remiss för yttrande - Boverkets remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
 8. RINKABY 3:1
  Detaljplan för bostäder
 9. *BENJAMINSTORP 1:2, Uråsa
  Nybyggnad av enbostadshus
 10. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan om olovlig ändrad användning av lokal
 11. *CHAUFFÖREN 16, Öster
  Nybyggnad av flerbostadshus och förråd samt rivning av tandläkarpraktik och förråd
 12. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Ändrad användning från lager/kontor till gymverksamhet samt uppsättande av skylt, tidsbegränsat bygglov till och med 2030-05-28
 13. *TELESTAD 2, Teleborg
  Tillbyggnad av kontor  
 14. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan växtlighet som skymmer sikt
 15. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan om växtlighet som skymmer sikt  
 16. *SKÄRVET 11, Söder
  Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser
 17. *VITTRAN 1, Teleborg
  Nybyggnad av skola/förskola, idrottshall och komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser
 18. *ÖJABY 2:13, Öjaby
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga 
 19. *INGELSTAD 3:51, Ingelstad
  Tillbyggnad av bostadshus med takkupa och nybyggnad av förråd 
 20. *RISINGE 2:41, Hemmesjö
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
 21. *ÖPESTORP 1:5, Öja
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad 
 22. *PÅFÅGELN 1, Öjaby
  Inredande av ytterligare bostäder 
 23. *TOMTEN 8, Hovshaga
  Fasadändring, ändrad färgsättning 

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Politik och demokrati