Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 15:00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2018-08-21

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll
 8. Yttrande över remiss SLV:s redovisning av uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på livsmedelsområdet som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem
 9. Upphandling av nytt verksamhetssystem
 10. Förslag till ny delegationsordning
 11. Överklagat beslut
 12. Rättstidsprövning
 13. Rapport från presidiet
 14. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Politik och demokrati