Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 15:00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2018-05-22

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordningen om Trafikbuller
 8. Dataskyddsombud för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 9. Yttrande över remiss Växjö kommuns avfallsföreskrifter
 10. Fördjupad prognos per april
 11. Inforamtion om Insiktsmätning 2017
 12. Information om revisionens granskning
 13. Information om granskning av sjuktal
 14. Rapport från presidiet
 15. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2018
Politik och demokrati