Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 15:00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2018-06-19

  1. Val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden
  4. Redovisning av delegationsbeslut
  5. Inkomna handlingar
  6. Budgetuppföljning
  7. Yttrande över detaljplan, Portvakten 4
  8. Rapport från presidiet
  9. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Politik och demokrati