Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 17 december 2019 klockan 09:00
Plats: Kommunhuset B-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2019-12-17

  1. Val av justerare
  2. Gallringsbeslut för miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende- och dokumenthanteringssystem EDP MiljöReda
  3. Yttrande över förslag till detaljplan, Öjaby 1:17 m.fl.
  4. Yttrande över förslag till översiktsplan för Växjö kommun

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019
Politik och demokrati