Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 2 juni 2020 klockan 09:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt i Kommunhuset B-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2020-06-02

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information om projekt: Provtagning av enskilda brunnar för familjer med små barn
 4. Information om projekt: Uppströmstillsyn
 5. Information till nämnden
 6. Redovisning av delegationsbeslut
 7. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 8. Budgetuppföljning 2020
 9. Yttrande över miljödepartementets remiss om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
 10. Yttrande över Miljödepartementets remiss om stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet ingen övergödning
 11. Föreläggande om försiktighetsmått för Nöbbele Jaktskytteklubs skjutbaneverksamhet
 12. Revidering av delegationsordning
 13. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Politik och demokrati