Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: Tisdagen den 1 decemberr 2020 klockan 09:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt i Kommunhuset B-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2020-12-01

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Redovisning av inkomna handlingar
 6. Redovisning av ekonomisk uppföljning per oktober med helårsprognos
 7. Beslut om dokumenthanteringsplan 2021
 8. Beslut om digital justering av nämndens protokoll
 9. Beslut om tillsynsplan 2021
 10. Beslut om kontrollplan 2021-2023
 11. Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för Nylanda
 12. Yttrande över planprogram för Västra Mark
 13. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Politik och demokrati