Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 25 juni 2019 klockan 15:00
Plats: Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2019-06-25

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Beslut om kompostering
 8. Föreläggande om att ta bort massor i skogsmark
 9. Yttrande över ansökan om tillstånd för torvtäkt
 10. Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för växjö 8:30
 11. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Politik och demokrati