Styrande dokument och rapporter

Reglemente - Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fastställt i kommunfullmäktige 2017-10-17.

Tillsynsplan 2020- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. I denna tillsynsplan beskriver vi vilka tillsynsinsatser som vi planerar att genomföra under 2020.

Kontrollplan 2020 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar även för kommunens kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. I denna kontrollplan beskriver vi hur vi uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Resursbehovsutredning 2020-2022 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken. I denna resursbehovsutredning beskriver vi resursbehovet för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Internbudget 2020

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2020
Politik och demokrati