Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Vilka är skyldiga att föra patientjournal?

Enligt patientdatalagen SFS 2008:355 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kap 3 § har de som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke skyldighet att föra patientjournal. Skyldig att dokumentera är även den personal som biträder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet (privat).

På omsorgsförvaltningen är det sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som har tillgång till och dokumenterar i hälso- och sjukvårdsjournalen. Även baspersonalen d.v.s undersköterskor och vårdbiträden m. fl. har tillgång till vissa delar av journalen och kan även dokumentera i en särskild del.

Baspersonal som har tillgång till Procapita

I Växjö kommun, omsorgsförvaltningen har baspersonal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter skyldighet att föra och ta del av patientjournal genom att:

  • föra signeringslista för hälso- och sjukvårdsåtgärder
  • dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournalen enligt anvisningar
  • läsa dokumentation från legitimerad personal till baspersonal när arbetspasset påbörjas samt vid behov.

Åtkomst och behörighet

Den anställde får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården. Behörigheten till journalen ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina uppgifter inom hälso- och sjukvården.

En patient har rätt att ta del av sin egen journal. Den ska på begäran tillhandahållas honom eller henne utan dröjsmål för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia.

Vad patientjournalen ska innehålla?

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska patientjournalen innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal innehålla:

  • uppgift om patientens identitet
  • väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården
  • uppgift om ställd diagnos och anledning till mer betydande åtgärder
  • väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  • uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjlighet till förnyad medicinsk bedömning.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning och när anteckningen gjordes.

Journalhandlingar ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

Sammanhållen journal och NPÖ – nationell patientöversikt

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på omsorgsförvaltningen har genom sammanhållen journal direktåtkomst till Landstinget Kronobergs journaler (med undantag för vissa verksamheter som skyddas av särskilda skäl).

Genom NPÖ – nationell patientöversikt har de också tillgång till delar av flera andra landstings och några andra kommuners journaler. För att få ta del av annan vårdgivares journal krävs ett samtycke från patienten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati