Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL § 24 och SOSFS 1997:10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • journaler förs i den omfattning som förskrivs i patientdatalagen
  • beslut om att delegera hälso- och sjukvårds insatser är förenliga med säkerhet för patienten
  • det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det
  • utreda och anmäla alvarlig skada eller risk för allvarlig skada lex Maria
  • patienten får den vård och behandling som en läkare förordnar om
  • ändamålsenliga och behövliga väl fungerande direktiv, instruktioner, riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering upprättas, fastställs, följs upp och revideras.
  • ändamålsenliga och behövliga väl fungerande direktiv, instruktioner, riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering upprättas, fastställs, följs upp och revideras.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati