Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kontaktmannens uppdrag

Syfte med kontaktmannaskap i omsorgsförvaltningen

Syftet med kontaktmannaskap är att verka för god kvalitet gentemot omsorgstagaren där var och en får omsorg anpassat efter sitt behov. Kontaktmannaskapet skapar trygghet för omsorgstagaren. Det är också tryggt för närstående att veta till vem de ska vända sig med funderingar. 

Målet är att 

 • ge ett individuellt bemötande av hög kvalitet baserat på delaktighet, där levnadsvanor och intressen beaktas
 • skapa en god kommunikation mellan personal, omsorgstagare och närstående
 • ge en trygg och säker vardag genom god kontinuitet
 • ge tydlig information om vem som är kontaktman

Kontaktmannaskapet

Kontaktmannaskapet bygger på ett gemensamt arbetssätt och ett samarbete över yrkesgränser. Det är viktigt att omsorgstagare och närstående samt alla yrkesverksamma runt omsorgstagaren vet vem de ska vända sig till. Kontaktmannen ska ta vara på omsorgstagarens intressen inom ramen för sin yrkesroll. Med ett väl fungerande kontaktmannaskap får man en god individuell omsorg, en arbetsgrupp där alla känner sig viktiga och ett förtroendefullt förhållande till omsorgstagare och närstående. 

Omsorgsarbetet är ett kvalificerat teamwork där alla är ansvariga för det som händer. Kontaktmannen har det övergripande ansvaret för omsorgstagaren, men är inte ensam ansvarig. Som kontaktman är man den närmaste hjälparen och fungerar som länk gentemot alla som är inblandade i omsorgen. 

Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun strävar efter att varje omsorgstagare har två namngivna kontaktmän, där den ena har det huvudsakliga ansvaret och den andra ersätter vid behov. 

Kontaktmannens ansvar och uppgifter

 • utifrån det biståndsbeslut som är beviljat den enskilde; erbjuda, upprätta och följa upp genomförandeplan med eventuella bilagor tillsammans med omsorgstagaren och vid behov med dennes företrädare
 • ha en regelbunden kontakt med omsorgstagaren
 • delta i planeringar, möten och olika samverkansformer kring omsorgstagaren
 • vara den som samordnar information samt regelbundet följer upp och informerar närstående och yrkesverksamma runt omsorgstagaren om förändringar i den enskildes behov
 • teckna en överenskommelse med god man/företrädare angående hanteringen av privada medel/ekonomi
 • tillsammans med enhetschefen följa upp att nyanställd personal får god information om omsorgstagaren
 • upprätthålla god ordning i omvårdnadspärmen
 • upprätthålla god ordning i omsorgstagarens läkemedelsskåp

Uppföljning

Ett välfungerande kontaktmannaskap ses som en viktig byggsten för nöjda omsorgstagare. Detta mäts i våra brukarundersökningar. Att enheterna säkrar sina arbetssätt kring kontaktmannaskap är en del av egenkontrollen för omsorg i toppklass. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati