Samverkan

Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS och för att förebygga vårdskador i hälso- och sjukvården.

Föreskrifter SOSFS 2011:9

Socialtjänst och LSS

4 kap. 5 §

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten.

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer.

Hälso- och sjukvård

4 kap. 6 §

Vårdgivaren ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten.

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter.

Överenskommelser kring samverkan

Läs mer i handboken Rutiner för hälso- och sjukvård.öppnas i nytt fönster

Samverkan inom hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården är ett gott samarbete med landstinget och privata utförare av hälso- och sjukvård en förutsättning för god patientsäkerhet och hög kvalitet.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också flera olika samverkansområden t.ex. hur vi ska arbeta med samordnad individuell plan och fast vårdkontakt. Många rutiner och riktlinjer skrivs i samråd mellan vårdgivarna. Samarbetet regleras av ett flertal avtal och överenskommelser.

Exempel på områden som regleras inom dessa områden är avtalet för somatisk hemsjukvård i olika boendeformer, hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning och ansvaret vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård

Samarbetet mellan den kommunala hälso- och sjukvården och läkare på vårdcentralerna enligt 26 d § regleras genom lokala avtal mellan kommunens sjuksköterskeenheter och vårdcentralerna.

Kommunens legitimerade personal har tillgång till stora delar av Landstinget Kronobergs patientjournaler via sammanhållen journal. Detta kräver samtycke från den enskilde individen.

Hanteringen av samtycke beskrivs närmare i handboken Rutiner för hälso- och sjukvård.öppnas i nytt fönster

Avtal och överenskommelser finns att läsa i handboken Rutiner för hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönster

Anhörigpolicy

Växjö kommun har en anhörigpolicy där målet är att stödja och underlätta för anhöriga samt synliggöra deras insatser. Läs anhörigpolicynöppnas i nytt fönster på kommunens webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati