Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Egenkontroll

Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat.

Egenkontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Till skillnad mot riskanalyserna, som innebär att arbeta förebyggande, innebär egenkontrollen att granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits eller bedrivs. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål.

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att den som bedriver verksamhet ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Omständigheter som kan påverka frekvensen och omfattningen är till exempel verksamhetens inriktning, om verksamheten omfattats av komplicerade krav i lagstiftningen, om hela eller delar av verksamheten har varit särskilt riskfylld, om förändringar genomförts i en verksamhet, om nya arbetssätt införts eller om nya metoder har tillämpats.

Det allmänna rådet ger exempel på aktiviteter som kan ingå i egenkontrollen. Det är möjligt att inkludera även andra aktiviteter i egenkontrollen.

Föreskrifter SOSFS 2011:9 2 kap. 1 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Egenkontroll i omsorgsnämndens verksamhet

  • Öppna jämförelser, KPB,  hänvisning till kvalitetsmodell, egna mätningar
  • Brukarundersökningar - Anders skriver
  • Länk till interkontroll - kollas av Caroline
  • Granskningar av journaler
  • Individuppföljningar
  • Modell för uppföljning av verksamhet som drivs av privata utförare/leverantörer
  • Oanmälda besök i kommunal verksamhet - ska vi ta texten ur dokumentet ovan?
  • Modell för analys- och stödteam - kommer från Anders

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati