Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Där det bedrivs hälso- och sjukvård och tandvård ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge god vård.

För utförande av uppgifter med god kvalitet inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad.

6 kap. 4 § och 1 kap. 6 § PSL
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada.

14 kap. 2 § SoL
Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens insti-tutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

24 a § LSS
Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet.

Personalen ska arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna. Det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ansvarar för att säkerställa att personalen arbetar på det sättet.

Föreskrifter SOSFS 2011:9 6 kap. 1 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgsnämnden följer Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsorgsnämnden följer även överenskommelser för kompetens och anställningsbarhet i enlighet med beslut i Vård- och omsorgscollege.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati