Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hälso- och sjukvårdslagen

Kommunen har ansvar för att erbjuda en god somatisk hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer, i vanliga bostäder och vid kommunens dagverksamheter.

För de insatser som utförs av läkare svarar dock landstinget. Inom all hälso- och sjukvård finns en verksamhetschef enligt 29 § HSL som svarar för verksamheten.

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Förvaltningschefen vid omsorgsförvaltningen är verksamhetschef.

Av hälso- och sjukvårdslagen, 24 § framgår att det ska finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen som svarar för att:

  • det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients hälsotillstånd fordrar det
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna, samt
  • anmälan görs till omsorgsnämnden om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Enligt patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369 ska medicinskt ansvarig sjuksköterska också ansvara för att:

  • patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens område
  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)
  • patienterna får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat om
  • rutinerna för läkemedelshanteringen är ända målsenliga och väl fungerande.

Läs mer om hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati