Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS personkrets är uppdelad i följande tre grupper:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service, utöver det som personer med funktionsnedsättning kan få genom annan lagstiftning.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS ger den enskilde rätt till insats om denne hör till personkretsen, har behov av insatsen och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. Kommunen prövar om den enskilde har rätt till insats, även om denne redan har stöd enligt annan lag, t. ex. socialtjänstlagen (SoL).

Kommunen informerar också om lagen och om innehållet i insatserna. LSS-insatserna är inte heltäckande för alla behov av individuellt stöd även om den enskilde hör till lagens personkrets. En person kan behöva bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) också för att få ett helhetsstöd eller för att insats saknas i LSS. Exempel på sådan hjälp kan vara boendestöd, trygghetslarm, matdistribution eller hemtjänst. Behandlingsinsatser ingår inte i LSS, inte heller daglig verksamhet för personkrets 3.

Den enskilde ska genom insatserna i LSS tillförsäkras "goda levnadsvillkor". Goda levnadsvillkor kan ses som ett övergripande begrepp som anger kvalitet och nivå på de särskilda insatserna.

De särskilda insatserna ska förebygga, minska följderna av och kompensera för den enskildes funktionsnedsättning.

De ska vara samordnade och utformade så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhällslivet. Insatserna grundas på de behov och önskemål som den enskilde tycker är angelägna för att kunna leva så självständigt och oberoende som möjligt.

Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person, precis som en och samma person kan ha olika behov och önskemål i olika skeden i livet.

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges, (6 § LSS).

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt LSS ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem, (21a § LSS).

Omsorgsnämnden har tagit fram en vägledning för handläggning och verkställighet av insatser enligt LSS. Vägledningen ersätter inte behovet av att det i varje enskilt ärende görs en individuell bedömning.

Läs mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati