Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, (SoL 4 kap 1 §).

Begreppet livsföring i övrigt avser alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Man ska kunna känna trygghet i att hjälp finns när den behövs. Syftet med de insatser som erbjuds är att underlätta det dagliga livet för den som på grund av nedsatt hälsa eller funktionsförmåga behöver stöd.

Nämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfulltillvaro i gemenskap med andra.

Av socialtjänstlagen, (5 kap 5 § och 7 §), framgår också att kommunen ska inrätta:

  • särskilda boendeformer för service och omvårdnad till äldre människor med behov av stöd
  • bostäder med särskild service för personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver ett sådant boende.

Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning, (SoL 5 kap10 §).

Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund), (SoL 5 kap 4 §).

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges, (SoL 5 kap 5 §).

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd (SoL 5 kap7 §).

Nämndens ansvar inträder när en ansökan om bistånd görs eller när nämnden på annat sätt får kännedom om att någon har ett hjälpbehov, som faller under nämndens ansvar. Då har ett ärende aktualiserats hos nämnden. Ärendet ska utredas och avslutas med ett beslut och den enskilde ska underrättas om beslutet. En ansökan innebär alltid att en utredning enligt SoL (11 kap 1 §) inleds utan dröjsmål.

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och omsorg ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem, (SoL 11 kap 5 §).

Individuell plan regleras i socialtjänstlagen (2 kap 7 §) och hälso- och sjukvårdslagen (3 f §) nämndens uppdrag och handlar om det ansvar som kommunen och landstinget har för att individens samlade behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kunna tillgodoses.

Av planen ska framgå vilka insatser som den enskilde är i behov av och vem som ansvarar för insatserna och har det övergripande ansvaret för planen. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde om denna samtycker till att den upprättas.

Omsorgsnämnden har tagit fram en vägledning för handläggning och verkställighet av insatser enligt SoL. Vägledningen ersätter inte behovet av att det i varje enskilt ärende görs en individuell bedömning

Läs mer om Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati