Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Analys

Analys

Rapporten ska ligga till grund för en strukturerad analys, som ska leda till åtgärder med mål att förhindra att avvikelsen inträffar igen och att risken för skada minimeras.

Analysen ska ge svar på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Hur förhindras en upprepning?

Val av analystyp

Var och en som får en bevakning på en avvikelse gör en bedömning av vilken typ av analys som de anser är lämplig. Analysen kan göras enskilt eller av flera tillsammans (samordnad analys)

Ansvarig chef avgör i samråd med övriga berörda vilken typ av analys som ska göras.

Enskild analys

Ibland behöver bara en person utföra analys av händelsen. Detta kallas för enskild analys.

Samordnad analys

Ibland finns det en vinst i att berörda professioner gör analysen tillsammans. Detta kallas samordnad analys. Den samordnade analysen kan äga rum på teamträffar, men det kan ibland också vara bra att sammankalla till ett eller flera särskilda möten med anledning av en avvikelse. På teamträffar ska alltid inträffade avvikelser redovisas och analyseras. Samordning och kallelse till analys

Ansvarig chef ser till att en kallelse/meddelande går ut till de berörda när samordnad analys är aktuellt.

Var och en som deltar i den samordnade analysen ansvarar för att dokumentation sker utifrån sitt eget yrkesansvar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati