Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Vårdskada

Vårdskada

När en vårdskada har uppstått ska vårdgivaren enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 snarast informera patienten om:

1. att det har inträffat en vårdskada

2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händlese inte ska inträffa igen

3. möjligheten att anmäla klagomål till inspektionen för vård och omsorg

4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen

5. patientnämndens verksamhet

Om patienten begär det eller inte kan ta del av informationen ska informationen lämnas till närstående eller företrädare.

Uppgift om att information har lämnats ska antecknas i journalen.

Mer information om detta och länkar till IVO, patientnämnd och patientförsäkring samt blankett för anmälan till patientförsäkringen finns tillgängligt för allmänheten på Utsidanöppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati