Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ansvarsfördelning

Maten och måltiderna utgör en betydelsefull del av dagen. För att åstadkomma en bra måltidsservice och ett gott nutritionsomhändertagande är det viktigt att tydliggöra för alla som medverkar i någon del av nutritionskedjan kring den enskilde vad som krävs av oss.

Den enskilde

Den enskilde har ett eget ansvar för sin kost. I de fall den enskilde inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin näringstillförsel har Omsorgsförvaltningen ett ansvar för att behovet tillgodoses.

Biståndshandläggaren

Biståndshandläggaren har ansvar för att utreda och besluta om den enskildes behov av och rätt till stöd och hjälp i samband med måltider. Samverkan sker med berörd medicinsk personal.

Omsorgspersonalen

Omsorgspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner och riktlinjer som finns för nutrition och mathantering. Dessutom ska omsorgspersonalen ansvara för att måltidsmiljön är trivsam. Omsorgspersonalen medverkar vid bedömning av den enskildes näringstillstånd, och gör uppföljningar enligt sjuksköterskas instruktioner. När förändringar i näringstillståndet observeras eller vid problem med matsituationen ska detta rapporteras till sjuksköterska.

Sjuksköterska

Patientansvarig sjuksköterska är omvårdnadsansvarig vad gäller den enskildes nutritionsstatus (näringsintag i förhållande till hälsotillstånd). Det innefattar att identifiera och bedöma risk för undernäring eller andra svårigheter att inta föda, samt för nutritionsutredning, ordination av nutritionsinsatser, uppföljning, utvärdering och dokumentation. Sjuksköterskan ansvarar för att nutritionsinsatser genomförs enligt ordination.

Tillsammans med övrig personal ansvarar sjuksköterskan för att maten serveras på ett sätt som är aptitligt och främjar ätandet. 

I samband med ankomstsamtalet/första besöket ska den enskildes behov och önskemål inom området nutrition dokumenteras i journalen och i den personliga planen. Behov av specialkost ordineras enligt gällande rutiner.

Patientansvarig sjuksköterska har också ansvar för att kontakt tas med läkare, dietist, arbetsterapeut, tandläkare m.fl. i de fall nutritionstillståndet kräver bedömning och åtgärder utanför det egna kompetensområdet.

Läkare

Det medicinska huvudansvaret för utredning som leder till ordination av rätt kost och konsistens har läkare. Tillsammans med behandlande dietist kan individuella nutritionsinsatser utformas. Läkare kan remittera den enskilde till landstingets dysfagiteam på lasarettet vid behov av sväljutredningar (t.ex. bedömning av logoped eller sväljröntgen).

Enhetschef

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för mathanteringen på enheten. Detta innebär bland annat att den enskilde får den måltidsservice han/hon har rätt till (t.ex. specialkost, äthjälpmedel, assistans), att beslut fattade av biståndshandläggare verkställs, att måltidsordningen följer de riktlinjer som finns och att måltidsmiljön är trivsam. Enhetschefen har också ansvar för att personalen har den kompetens som krävs för att följa lagar och föreskrifter samt uppsatta mål och riktlinjer vad gäller nutrition och mathantering.

Kökspersonal

Kökspersonalen är ansvarig för att beställd mat/kost enligt fastställd kvalitet tillhandahålles. Kökspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner, riktlinjer, lagar och förordningar som finns för mathantering.

Dietist

Dietisten utarbetar tillsammans med olika personalgrupper rutiner för kost- och nutritionsfrågor i samråd med MAS. Dietisten medverkar i nutritionsutbildning och information till omsorgspersonal samt till andra yrkeskategorier i vårdkedjan. Dietisten är också en diskussionspartner för personalen i nutritionsfrågor. Dietisten har huvudansvaret för uppdatering av Nutritionshandboken.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar ingår det att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet i de frågor som rör nutrition inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta sker vanligtvis i samråd med dietist.

Arbetsterapeut och sjukgymnast

Arbetsterapeuten kan genom att prova ut lämpliga hjälpmedel underlätta ätandet. Arbetsterapeuten kan också tipsa om inköpsställen för äthjälpmedel. Tillsammans med sjukgymnasten kan arbetsterapeuten också underlätta ätandet genom att anpassa den enskildes sittställning vid måltid.

Logoped/dysfagiteam

Logoped finns i dagsläget inte inom omsorgsförvaltningens verksamhet, däremot kan läkare remittera omsorgstagare till regionens logopeder. På lasarettet finns dessutom ett dysfagiteam. Logopeden kan tillsammans med teamet utföra sväljutredningar, ordinera rätt konsistens på maten till den enskilde och genom sitt arbete förbättra den enskildes förmåga att äta.

Omsorgstagare med stroke har möjlighet att vid behov få bedömning av logoped i hemmet (både i särskilt och ordinärt boende). Remiss till logoped kan då gå via läkare, sjuksköterska eller via egenremiss till Rehabiliteringskliniken, J.F. Liedholms väg 14. Box 1223, 35112 Växjö. Logoped kan även nås på telefon 0470-59 22 52. Sväljsvårigheter orsakade av andra anledningar än stroke hänvisas till lasarettet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati