Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Beställningsrutiner i särskilt boende

Vid näringsproblem och/eller ätsvårigheter kan det bli aktuellt med kosttillägg eller sondnäring som komplement till maten. På särskilt boende ingår kosttillägg, sondnäring, berikning- och förtjockningsmedel i kostnaden för matabonnemanget. Enheten står för mellanskillnaden mellan den summa som den enskilde betalar och den faktiska kostnaden för nutritionsprodukterna.

När behövs kosttillägg, sondnäring, berikning- och förtjockningsmedel?

Vid undernäring ska alltid en vårdplan för nutritionsbehandling upprättas.

Första nutritionsåtgärden är alltid att optimera den vanliga maten, så att den enskilde ska kunna äta frukost, middag, kvällsmat och minst tre förstärkta mellanmål däremellan. Vid behov kan kosten dessutom anpassas på olika sätt, t ex genom konsistensanpassning vid tugg- och/eller sväljsvårigheter. Att anpassa måltidsmiljön och sätta in ätstödjande åtgärder, kan också vara ett sätt att optimera den enskildes intag.

Om ovanstående åtgärder inte fungerar eller räcker till kan kosttillägg och/eller berikningsprodukter användas som komplement till befintliga måltider.

Om energi- och näringsintaget ändå är otillräckligt kan det bli aktuellt med sondnäring som komplement till den vanliga maten. Sondnäringen ges då med fördel efter måltiden, så den enskilde kan äta det han/hon orkar och därefter komplettera. Vid svår dysfagi när risken för aspiration är stor kan sondnäring utgöra den enda energikällan.

Hur väljer och ordinerar man rätt kosttillägg?

Sjuksköterskans ordination av nutritionsåtgärder likställs annan medicinsk behandling och ska dokumenteras och utvärderas på samma sätt som läkemedelsbehandling. Ordination på kosttillägg ska alltid föregås av en nutritionsutredning och dokumenteras med avseende på indikationer för valt kosttillägg, samt hur denna ska administreras med avseende på typ, tid och mängd.

I Kronoberg finns en kommun- och landstingsgemensam upphandling. Här finns en lista på upphandlade produkter som ska beställas i första hand. 

Här finns även en guide vid beställning och ordination av upphandlade kosttillägg, som innehåller en beskrivning av vilka kosttillägg som är lämpliga vid olika tillstånd. Guiden kan vara till hjälp för den som ordinerar. Som alltid är det viktigt att dokumentera och utvärdera effekt av ordinationen.

Vissa sjukdomsspecifika specialkosttillägg ordineras inte av sjuksköterska, utan av behandlande läkare eller dietist inom landstingets sjukvård. Samma sak gäller även för sjukdomsspecifik sondnäring.

Det är förstås också viktigt att den enskilde verkligen dricker de ordinerade kosttilläggen. Använd gärna utvärderingsblanketten för att ta reda på vilka kosttillägg den enskilde tycker bäst om. Att servera kosttilläggen på ett aptitligt sätt är en förutsättning för att kosttillägget ska komma den enskilde till godo. Mer om servering kan du läsa i kapitlet om mellanmål.

I vissa fall går det bra att byta de olika kompletta kosttilläggen mot varandra, men ibland har ett specifikt kosttillägg ordinerats av en viss anledning. Om den enskilde har svårt att tugga kött kanske han/hon har blivit ordinerad ett proteinrikt kosttillägg per dag. Då är det naturligtvis viktigt att det också serveras ett proteinrikt kosttillägg per dag.

En signeringslista för omvårdnadsåtgärder där det tydligt framgår vilket kosttillägg som har ordinerats ska alltid användas! Där ska också framgå vilken tid och i vilken mängd kosttillägget ska serveras.

Ordination av sondnäring i särskilt boende

Om den enskilde har blivit uppstartad med sondnäring i samband med sjukhusvistelse ska en ordination av sondnäring följa med därifrån. I de fall distriktsläkare har remitterat den enskilde för att polikliniskt få en gastrostomi är det distriktsläkarens ansvar att ordinera sondnäring. Ibland kan den enskilde ha en dietistkontakt inom Regionen, och då kan det vara lämpligt att distriktsläkaren vänder sig till patientansvarig dietist för hjälp med ordination. I annat fall kan distriktsläkare och ansvarig sjuksköterska i kommunen gemensamt lägga upp en ordination, och kontakta kommunens dietist för rådgivning.

Hur beställer man kosttillägg, sondnäring och tillbehör?

Det har nyligen genomförts en ny upphandling av enterala nutritions-produkter, sondnäring, förbrukningsartiklar och beställningssystem. 

Beställning av kosttillägg görs från och med den 1 december 2015 i Mediqs beställningssytem "Direct". Beställningar får endast göras av utsedda sjuksköterskor och kommer fortsättningsvis ske på individnivå, istället för tidigare förrådsbeställningar. 

Om du inte fått och önskar inloggning till Direct kontaktas MAS.  

Sondnäring och aggregat beställs från och med den 1 februari 2016 också i Direct. 

Enterala sprutor beställs fortsättningsvis via e-builder (regionens e-handelssystem).

Gastrostomiport/knapp och matslangar beställs fortsättningsvis via Beställningsservice.

APPLIX Smart nutritionspump (Fresenius Kabi) med instruktionsvideo beställs från Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) på CLV, tfn 0470-58 76 26 eller 58 76 20. Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen. Detta gäller inte när en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare. Då är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs se till så att nutritionspump, aggregat och andra tillbehör beställs.

Sondmatningsryggsäck och midjeväska beställs efter förskrivning från Hjälpmedelscentralen (HMC) i Växjö, tfn 0470-58 86 60 enligt gällande beställningsrutiner.

Hur beställer man ett litet lager av kosttillägg till boendet?

Det kan vara bra att ha ett mindre lager av kosttillägg på boendet för t.ex. utprovning av smaker och vid akuta behov. För att göra en förrådsbeställning kontaktas Omsorgsförvaltningens dietist Louise Sund eller distriktsköterska Annika Tarstad.       

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati