Lagstiftning som styr verksamheten

Leverantör av mat till äldre ska följa de regelverk som EU, stat och kommun föreskriver. Leverantör är skyldig att hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen.

Livsmedelsområdet

Livsmedelslagstiftningen är uppbyggd av EU-förordningar, livsmedelslag, livsmedelsförordning, föreskrifter och EU-beslut. Ett dokumenterat system för egenkontroll ska finnas.

Produktsäkerhetslagen säkerställer att varor och tjänster som tillhandahålls inte orsakar skada.

Kvalitetssystem

Leverantör av mat till äldre ska utveckla och säkra kvalitet i verksamheten. Kvalitetssystemet ska vara ändamålsenligt och rutiner för att styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten ska finnas. SOFS 2006:11 reglerar detta.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljöområdet gäller arbetsmiljölagen med särskild internkontroll för storhushåll och föreskrifter för storhushåll och restaurang.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati