Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Nutritionsbehandling

När nutritionsutredningen är klar ska en vårdplan för nutritionsbehandlingen upprättas av sjuksköterska eller distriktssköterska.

Andra yrkesgrupper som läkare, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, tandhygienist och övrig vårdpersonal kan gärna samverka i utformandet av vårdplanen.

En vårdplan för nutritionsbehandling innehåller diagnos, målsättning för behandlingen, planerade åtgärder och tid för uppföljning. Målsättning, åtgärder och uppföljning är helt beroende av vilka nutritionsproblem den enskilde har.

Målsättning

Målsättningen med nutritionsbehandlingen är individuell och bör alltid vara tydligt dokumenterad när åtgärderna planeras.

Nutritionsbehandlingen kan vara en del av den medicinska behandlingen och/eller en del av en rehabilitering. Syftet med behandlingen kan vara kurativ (att bota) eller palliativ (att förbättra, bevara eller lindra när bot inte är möjligt). Dialog med den enskilde och/eller anhöriga är av största vikt när vårdplanen upprättas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati