Nutritionsutredning

Utredning ska genomföras av patientansvarig sjuksköterska för att fastställa bakgrund, art och grad av aktuellt nutritionsproblem. Nutritionsstatus upprättas i journalen. Resultatet av nutritions-utredningen utgör sedan underlaget för vilken nutritionsbehandling som ordineras.

Nutritionsutredning ska genomföras vid exempelvis:

  • riskbedömning som påvisat undernäring eller risk för undernäring
  • ofrivillig viktminskning≥ fem procent på tre månader eller ≥ tio procent på sex månader
  • vid undervikt (BMI < 20 om personen är < 70 år eller < 22 om personen är > 70 år
  • förändrat hälsotillstånd, exempelvis aptitlöshet, sväljnings- och/eller tuggproblem, orkeslöshet.  

Nutritionsutredning innefattar:

  • Bedömning av vikt, BMI och viktförlust över tid.
  • Utredning av bakomliggande orsak/orsaker (t ex sjukdom eller funktionhinder, operation eller läkemedelsbehandling, sår, nedsatt aptit, matleda eller illamående, dysfagi).
  • Beräkning och bedömning av energi- och näringsintag samt energi- och näringsbehov.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati