Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Konstaterande av dödsfall

Att fastställa att döden har inträtt samt att utfärda dödsbeviset och intyget om dödsorsaken är uppgifter som endast får utföras av läkare*.

Uppgiften får inte delegeras eller på annat sätt överlåtas. Läkare är ytterst ansvarig för att explosiva implantat tas ur den döda kroppen**

Förväntat dödsfall

Vid förväntade dödsfall behöver läkaren, enligt begravningsförordningen, inte göra den annars föreskrivna kliniska undersökningen av den döda kroppen. Då kan alltså läkaren fastställa att döden har inträtt utan att själv se den döde om läkaren kan grunda fastställandet på en undersökning som har gjorts av en legitimerad sjuksköterska, respektive om läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.

Tidpunkten för dödens inträde ska kunna fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, de närstående eller andra med kännedom om förhållandena***. Patienten måste vara registrerad hemsjukvårdspatient och därmed känd i kommunens hälso- och sjukvård.

Given tid för hur länge ett dödsfall kan vara förväntat kan inte ges, men om tiden överstiger två veckor efter senaste läkarbedömningen ska en ny bedömning göras av läkare. Denna kan ske via telefonkontakt med sjuksköterska i de fall läkaren har kännedom om patienten. Vid en ny läkarkontakt bör dock en bedömning göras med en konsultation där han/hon ser patienten.

I normalfallet ansvarar den läkare som bedömt det som ett förväntat dödsfall för att fastställa dödsfallet. Om patienten vid hemgång från slutenvården bedöms vara ett förväntat dödsfall, ska det vid den samordnade vårdplaneringen klargöras vem som ansvarar för att fastställa dödsfallet. Sjuksköterskan ska ha dokumenterat i patientjournalen vem som senare kommer att skriva dödsbevis.

När läkare bedömer att det rör sig om ett förväntat dödsfall, ska denne ge sjuksköterskan skriftliga instruktioner om åtgärder som behöver vidtas i samband med vård i livets slutskede, samt informera sjuksköterskan om möjligheten att göra en dödsundersökning. Detta dokumenteras i patientjournalen. Sjuksköterskan är dock inte skyldig att göra dödsundersökning!

Ska sjuksköterska göra dödsundersökningen ”Frånvaro av livstecken vid förväntat dödsfall” görs det på följande sätt:

  • Kontrollera att ingen puls finns i halspulsådern.
  • Lyssna efter hjärtljud med stetoskop. Om man inte kan upptäcka hjärtverksamhet eller andning så kan döden ha inträtt.
  • Undersök andningen med baksidan av handen mot patientens mun och näsa.
  • Kontrollera att pupillerna inte rör sig vid belysning. Belys ögonen rakt framifrån, ett i taget.
  • Kroppen i sin helhet bör också inspekteras för att se om skador uppträtt i samband med dödsfallet.

När en patient avlider och det finns ett upprättat planeringsunderlag för vård i livets slutskede (VILS) journalför sjuksköterska i anteckningsmall - Förväntat dödsfall i kommunal Hälso- och sjukvård i sin egen cosmic kommunjournal. Anteckningen skickas för vidimering till planeringsunderlagsansvarig läkare.

Vårdcentralen eller annan ansvarig enhet på regionen meddelas via telefonsamtal närmast vardag att vidimering är skickad och till vem.  

Den som får telefonsamtalet på vårdcentralen/annan ansvarig enhet tillser att ansvarig läkare blir underrättad om aktuell vidimering. Är inte aktuell läkare på plats den dagen så ges ärendet till annan läkare som går in i aktuell journal för att få informationen om det förväntade dödsfallet.

Blanketten "Meddelande till begravningsbyra vid förväntat dödsfall" fylls också i och lämnas till begravningsbyrån vid hämtning av den avlidne. Blanketten fylls i enligt  ”Instruktioner om ifyllande av blanketter”.

Omständigheterna kring dödsfallet kan om detta är nödvändigt skrivas till på blanketten eller meddelas per telefon till ansvarig läkare. Om det råder osäkerhet angående fynden vid undersökningen som ej förklaras av det väntade döendet måste läkare kontaktas!

Den som utför dödsundersökningen ansvarar ytterst för att den avlidne omhändertas på ett värdigt sätt med respekt för olika önskemål och trosriktningar.
 
Om de närstående inte är närvarande vid dödsögonblicket ska de underrättas så snart som möjligt, oavsett om döden har inträffat på vårdenhet eller i särskilt eller ordinärt boende. Vid väntade dödsfall kan de underrättas per telefon vid lämplig tidpunkt. Sjuksköterska kontaktar närstående/anhöriga enligt dokumentation i patientjournalen.


I de fall närstående i samband med dödsfallet vill ha kontakt med läkare kan kontakten förmedlas via sjuksköterskan

 

Oväntat dödsfall

Ordinärt boende:

Vid oväntade dödsfall ska undersökning och fastställande av döden göras av läkare. Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkare alternativt distriktsläkare i beredskap för vidare instruktioner. Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ska inte göra någon dödsundersökning av dessa avlidna.

Vid oväntade dödsfall ansvarar läkaren för att den avlidne blir identitetsmärkt. Man får inte iordningställa den döde innan en läkare har sett omständigheterna vid fyndplatsen och utfört undersökningen av den avlidne. Vid vissa undantagsfall när sjuksköterskan bedömer att en naturlig dödsorsak är sannolik kan en överenskommelse via telefonkontakt med läkare göras, så att den avlidne kan få iordningställas innan dödsfallet fastställts.

Läkare ansvarar för att närstående kontaktas vid oväntade dödsfall och har alltid ansvar för att försäkra sig om att närstående är kontaktade. Läkare har också ansvar för att i förekommande fall kontakta polis.

Särskilt boende:

Vid oväntade dödsfall på särskilda boenden jourtid, där det inte finns något i omständigheterna som tyder på annat än naturligt dödsfall, kan fastställandet av dödsfallet vänta tills morgonen därpå. Då kan ordinarie distriktsläkare handlägga detta. En telefonkontakt krävs dock med distriktsläkaren i beredskap.  Vid oklarheter eller om närstående önskar träffa läkare omgående, måste sjuksköterska kontakta distriktsläkaren i beredskap och komma överens om den fortsatta handläggningen. Ordinarie distriktsläkare kontaktas sedan nästkommande vardag.
 
Observera att den avlidne i görligaste mån ska lämnas på samma sätt som denne avled eller hittades död även på särskilda boenden. Befinner sig den avlidne inne i sin lägenhet på ett sätt att denne kan falla ner från en stol eller toalett, kan man lägga ned personen på golvet alldeles bredvid med ett lakan över (etik). Om den avlidne befinner sig i allmän lokal kan denne med fördel flyttas undan i enskilt rum. Man ska ha kunskap om hur det såg ut vid dödstillfället och också ha noterat detta. 

Läkare ansvarar för att närstående kontaktas vid oväntade dödsfall, men i de fall sjuksköterskan bedömer att läkare inte behöver kontaktas och närstående önskar bli kontaktade nattetid ska sjuksköterskan kontakta närstående. 

Vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall HSLF-FS 2015:15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
** Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m m (SOSFS 1996:28)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

*** Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Version: 2017-04-11 
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati