Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Fallförebyggande arbete

Hälsan har under åren förbättrats och vi lever allt längre. Fall bland äldre och funktionshindrade har dock blivit ett folkhälsoproblem, då antalet fall ökar i takt med stigande ålder.

Fraktur är en allvarlig konsekvens av fall men fallen kan även ge rädsla, smärta, nedsatta funktioner och försämrad livskvalitet. Fall orsakar alltså både ett mänskligt lidande och omfattande samhällskostnader. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dödsolyckorna bland de äldsta, 80+, nästan fördubblats på bara tjugo år.

I Sverige drabbas ca 19 000 årligen av höftfraktur och de flesta är äldre. Ca hälften av dessa återfår inte sina tidigare förmågor, de blir mer hjälpberoende. Varje höftfraktur kostar samhället ca 250 000 kr fördelat på kommun och landsting.  Inom Växjö kommun vårdades totalt  115 personer för höftfraktur under 2012, 74 av dem var 80 år eller äldre.

Förebyggande insatser

Fall och fallskador kan förebyggas. Det förebyggande arbetet bygger på kunskap från omfattande forskning både i Sverige och utomlands.

Effektiv fallprevention innebär att man identifierar individer med hög risk att falla och att åtgärder riktas mot både riskfaktorer och fallutlösande mekanismer. För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs ett fungerande teamarbete, d v s att många professioner samverkar.
Hörnpelare för en god hälsa är:

  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor
  • Sociala relationer
  • En meningsfull vardag


Förebyggande av fall och fallskador innebär att:

  • varje omsorgstagare individuellt riskbedöms.
  • rutiner och riktlinjer skapas för att förebygga fall och fallskador.
  • omsorgstagarens integritet och självbestämmande respekteras.
  • hem- och utemiljöer anpassas för att undvika att omsorgstagare faller.


Version: 2
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati