Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta

Läs även i nationella Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ”Stick-skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta” om förebyggande arbete och ansvar samt AFS 2005:01länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inklusive ändringsföreskrift AFS 2012:07) Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

Definitioner

Med skada avses här:

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
  • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun)
  • Blodkontakt på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses här:

  • Hepatit B, Hepatit C och HIV

Åtgärder vid skada

Omedelbart när skada uppstår
Stick- eller skärskada, blodkontakt på skadad hud
Desinfektera (med handdesinfektion) det skadade området. Om det inte finns, skölj med vatten.
Stänk i munnen
Skölj med klorhexidinsprit, handdesinfektion eller vatten.
Stänk i ögon eller näsa
Skölj med ögonspolvätska eller vatten.


Provtagning patient
Patientprov för analys
Försäkra dig om patientens identitet (om möjligt). OBS! Läkare ska ordinera provtagningen. Patienten informeras och måste samtycka till provtagning. Ta blodprov på patienten för analys "Stick- skärskada, Patientprov" (omfattar Hepatit B, Hepatit C och HIV), även när patienten har en känd blodburen smitta. Begär akut analys. Prov tas så snart som möjligt och skicka så att det är på laboratoriet inom 48 timmar. Om provet inte kan analyseras på grund av helg kontakta infektionskliniken för eventuell vaccination mot Hepatit B. Om patientprov för analys inte kan tas eller patienten är okänd, kontakta infektionsjouren i Växjö (via infektionsmottagningen dagtid eller infektionsavdelningen jourtid) för rådgivning och eventuell vaccination/profylax och/eller kontroll av tidigare vaccination.
Remiss
I första hand elektronisk ”Mikrobiologi, Blodsmitteanalyser, Stick-skärskada Patientprov”, annars pappersremiss. På patientremissen ska framgå: Avsändare/mottagare av svar inklusive telefonnummer. Läkare i klartext. Att det rör sig om personalskada samt när och på vilken arbetsplats skadan inträffade.
Analys
Analys av Hepatit B, Hepatit C och HIV sker vanligen alla vardagar. Analys lördag, söndag och helgdag sker endast efter kontakt med läkare vid Klinisk Mikrobiologi, Centrallasarettet, Växjö (nås via landstingets växel tfn 0470-58 80 00).


Provtagning personal
Personal, nollprov
Kontakta närmaste chef för hänvisning till rätt enhet för personalprov till exempel företagshälsovård eller vårdcentral, se . På jourtid kontaktas tjänstgörande sjuksköterska. 0-prov tas inom 3 dygn. Nollprov analyseras vanligen inte, utan sparas på Klinisk Mikrobiologi, Växjö, under minst 6 år. Nollprov analyseras bara om uppföljningsprov visar blodburen smitta.
lokal rutinöppnas i nytt fönster
Remiss
I första hand elektronisk ”Mikrobiologi, Blodsmitteanalyser, Stick-skärskada Personal nollprov”, annars pappersremiss. Läkare eller sjuksköterska kan skriva remiss. Ansvarig läkare behöver inte anges, men observera att du inte får skriva din egen elektroniska remiss . På personalremissen ska framgå: Fullständigt namn, personnummer Arbetsplats När skadan inträffade Typ av skada Avsändare
Information
Personlig information om att nollprov har mottagits skickas till folkbokföringsadress om inget annat anges. I svaret står det: "Personalprov nollprov (blodsmitteprov) mottaget och fryst".


Handläggning
Provsvar patientprov
Den anställdes närmaste chef bevakar att svaret på patientprovet har hanterats av läkare dagen efter provtagning. Chefen kan uppdra åt sjuksköterska att kontrollera provsvaret.
När blodburen smitta inte påvisas i patientprov
Fortsatt handläggning under rubriken "Avvikelserapport och skadeanmälan" och "Uppföljningsprov".
Om patientprov ej kan tas
Kontakta infektionsjouren i Växjö (via infektionsmottagningen dagtid eller infektionsavdelningen jourtid) för rådgivning och eventuell vaccination/profylax och/eller kontroll av tidigare vaccination. Ovaccinerad personal vaccineras mot Hepatit B.
Blodburen smitta påvisas i patientprov eller är känd
Behandlande läkare kontaktar omedelbart infektionskliniken för rådgivning och eventuell vaccination/profylax och/eller kontroll av tidigare vaccination. Följ också "Avvikelserapport och skadeanmälan". Uppföljningsprov tas i samråd med infektionsläkare.

 

Hepatit B

Infektionsläkare avgör om indikation för vaccination föreligger. Vaccination ska påbörjas snarast, skyddseffekten är inte säkert dokumenterad om vaccination påbörjas senare än 3 dygn efter skadetillfället. Det kan ändå bli aktuellt med vaccination upp till 7 dagar efter skadetillfället.

Hepatit C
Idag finns ingen dokumenterad profylax tillgänglig. Uppföljning på infektionskliniken. Skulle smittöverföring ske kan tidig behandling vara aktuell.

HIV
Kontakta omedelbart infektionsmottagningen eller infektionsjouren, oavsett tid på dygnet, för eventuell profylax.

Avvikelserapport och skadeanmälan
Gå igenom händelseförloppet tillsammans med närmaste chef och skriv avvikelse- och tillbudsrapport, se . Gör skadeanmälan till Försäkringskassan. Skada med risk för blodburen smitta ska alltid rapporteras!
lokal rutinöppnas i nytt fönster
Kommun
Anmälan sker enligt kommunens avvikelse- och tillbudssystem och vårdhygieniska rutiner. Fyll i för stick-skärskador i Vårdhygienska rutiner, en kopia skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska och en till vårdhygien.
registreringsblankett
Studenter och personal från bemanningsföretag
Avvikelserapport och skadeanmälan sker i kommunens avvikelsesystem samt enligt vårdutbildningens respektive bemanningsföretagets rutin.


Uppföljningsprov personal
Den skadade har själv ansvar för att "Stick-skärskada, Personal uppföljningsprov" tas 6 månader efter skadan då patientprov inte påvisat blodburen smitta. Detta gäller skada som inte föranleder kontakt med infektionskliniken. Påminnelse och remiss skickas ut av Vårdhygien. Studerande och personal från bemanningsföretag följer rutin vid vårdutbildningen respektive bemanningsföretaget. Provsvar finns arkiverat vid Klinisk mikrobiologi, Växjö, under minst 10 år. Om blodburen smitta påvisas kontaktas den provtagne och infektionsläkare. Journal upprättas.

 

Ansvar

Ansvar för att aktuella åtgärder vidtas, kostnader för analyser, eventuell vaccination, läkemedel med mera, har den enhet där aktuell personal tjänstgör vid skadetillfället.

Att rekommenderad kontroll/uppföljning, vaccination sker är den skadades ansvar.

Vid önskemål om samtalsstöd förmedlar den anställdes närmaste chef detta.

Kontakt

Vid frågor kontakta Vårdhygien eller Smittskyddsenheten. De nås via landstingets växel tfn 0470-58 80 00. Vid brådskande ärenden under jourtid kontaktas infektionsjour, via avdelning 17, Växjö, tfn 0470-58 80 17 eller Akutmottagningen, Växjö tfn 0470-58 81 00. 

Version: Version 5: Giltig från 2008-08-29   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati