Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Blodsmitta

Det finns sjukdomar som framförallt smittar via kontakt med blod (bl a HIV, Hepatit B och Hepatit C).

Vårdtagare med dessa sjukdomar är endast skyldiga att informera om sin blodsmitta vid situationer med risk för smittspridning, t ex vid blodprovstagning och tandläkarbesök.

Risk för överföring i arbetet av dessa smittämnen finns vid:
  • stick- och skärskada av föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
  • blodkontakt med slemhinnor (ögon, näsa, mun)
  • blodkontakt med blödande sår/eksem

Vid hantering av urin, avföring och kräkningar finns ingen känd risk för överföring av blodsmitta om de inte är synligt blodtillblandade.

Hantera allt blod som om det är smittsamt eftersom du inte alltid vet om det förekommer blodsmitta.

Förebyggande av blodsmitta

  • Använd alltid handskar när det finns risk för blodkontakt
  • Använd stickskyddade produkter - se instruktionsfilm för insulinpenna http://www.bdinteractivemedia.com/AutoShield_IFU/?product=duo&lang=se&reload=truelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Sätt aldrig tillbaka kanylskydd på använd kanyl
  • Använd hjälpmedel för kanylborttagning till insulinpennor
  • Använd munskydd och skyddsglasögon vid risk för stänk
  • Använd hjälpmedel och följ tillverkarens instruktion vid injektionsgivning, provtagning e t c
  • Förpacka blodigt material i plastpåse som knyts ihop innan den slängs

Hantering av vardagssituationer

Porslin
Vanligt omhändertagande

Avfall
Som hushållsavfall om inget annat anges

Tvätt
Se avnittet Omhändertagande av tvätt.

Städning
Vanligt rengöringsmedel

Ytor som blivit förorenade med kroppsvätskor punktdesinfekteras med alkoholbaserat medel med rengörande effekt.

Daglig och slutlig rengöring/städning sker genom noggrann mekanisk rengöring med rengöringsmedel (om punktdesinfektion fortlöpande utförts vid behov)

Stickande/skärande material förorenat av kroppsvätska ska läggas i av landstinget upphandlad punktionssäker behållare. Punktionssäker behållare beställs som läkemedelsnära produkt.

Version: Version 5: Giltig från 2014-02-11   
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati