Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2020-09-23, kl. 13.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2020-09-23

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2020
  - information till nämnden om BU2021, Maria Stavert, budgetchef
  - information om ensamhetsscreening vid biståndsbedömning inom äldreomsorg, Niklas Lorentzson, verksamhetsutvecklare
  - redovisning av sökta statsbidrag inom omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020, Ewa Ekman, förvaltningschef
  - information om tidplan för arbete med internbudget för 2021, Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden
 5. Omsorgsnämndens delårsrapport till och med augusti, 2020
 6. Yttrande till kommunstyrelsen över medborgarförslag om att hemtjänstpersonal får utbildning i självförsvar
 7. Yttrande över motion om att erbjuda medarbetare inom omsorgen tillsvidareanställning - Malin Lauber (S)
 8. Yttrande över motion om att fasa ut de delade turerna inom omsorgen i Växjö kommun - Martin Edberg (S)
 9. Yttrande till kommunstyrelsen över Socialdepartementets remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård SOU 2020:36
 10. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om att ha ett bra underlag vid eventuell förlängning av avtal med privata utförare av vård och omsorg
 11. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om att utreda och lägga grund för bättre arbetsvillkor inom äldre- och tillgänglighetsförvaltningen och därmed mer robust vård och omsorg
 12. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B. Lindahl (V) om att tillsätta en parlamentarisk kommission för att ta fram mål för en långsiktigt hållbar äldreomsorg
 13. Skrivelse ifrån Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP) om förbättrat anhörigstöd
 14. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Hannes Jónsson (SD) och Pernilla Wikelund (SD) gällande Coronatest på omsorgstagare med hemvård samt att omsorgstagare som är på centrallasarettet i Växjö inte får flytta tillbaka hem förrän de har fått ett negativt provsvar på Coronatest
 15. Skrivelse ifrån Anna Zelvin (KD) om meningsfull vardag i särskilt boende under pågående pandemi
 16. Återrapportering av uppdrag till förvaltningschefen att undersöka möjligheten att anpassat och kreativt erbjuda alternativ till dagverksamhet och träffpunkter
 17. Återrapportering av uppdrag till förvaltningschefen att undersöka möjligheten att anpassat och kreativt erbjuda daglig verksamhet i begränsad omfattning
 18. Yttrande till Socialdepartementet över huvudbetänkandet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19
 19. Yttrande till Förvaltningsrätten över laglighetsprövning av beslut att vila platser i särskilt boende på ett våningsplan vid Hagalund
 20. Fastställande av ersättningsnivåer för särskilt boende äldreomsorg från och med 2021
 21. Val av ledamot till omsorgsnämndens arbetsutskott
 22. Förvaltningschefen informerar
 23. Information från ledamöter
 24. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 25. Övrigt

Kallelse till omsorgsnämnden den 2020-09-23

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020
Politik och demokrati