Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2018-09-26, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2018-09-26

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning 2018
  • Hantering av höga temperaturer under sommaren
   Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • Förenklad biståndsbedömning i socialtjänstlagen
   Lena Tibblin, utredare
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2018
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
 5. Omsorgsnämndens delårsrapport till och med augusti, 2018
 6. Yttrande till kommunfullmäktige över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll
 7. Yttrande över tekniska nämndens remiss av förslag till ny cykelvägplan för Växjö kommun
 8. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin (KD) om att utreda möjligheten att införa vårdserviceteam inom Växjö kommuns äldreomsorg
 9. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin (KD) angående att driva bort ofrivillig ensamhet bland äldre
 10. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Tomas Thornell (S) om anpassning för varmt väder av särskilda boenden
 11. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin (KD) om att erbjuda äldre i särskilt boende en behaglig innetemperatur året om
 12. Ansökan ifrån personal vid Hov hemvård om att driva enhetens verksamhet som kommunal intraprenad
 13. Avtalsförlängning för användande av ProCapita
 14. Avtalsförlängning terapihundar
 15. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 16. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 17. Information från ledamöter
 18. Förvaltningschefen informerar
 19. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018
Politik och demokrati