Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2019-10-17, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2019-10-17


 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2019:
  Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet
  - Maria Wellmert, informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud för Växjö kommunkoncern
  Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg 2019
  - Helene Kratz, verksamhetscontroller
  Arbete gällande verksamhetsområdet socialpsykiatri
  - Helene Kratz, verksamhetscontroller
  Information om förslag till internbudget och verksamhetsplan för 2020
  - Anders Allard, avdelningschef för uppdrag och uppföljning
 3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapport, inklusive rapport från omsorgschef för hemvården
 4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2019
 5. Meddelande till omsorgsnämnden 2019
 6. Yttrande till kommunfullmäktige över motion om att lämna LOV för särskilda boenden
  - Carin Högstedt (V)
 7. Yttrande över medborgarförslag om att handens arbete håller hjärnan i trim - bevara pensionärernas möjlighet till skapande verksamhet
 8. Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2020
 9. Avtal terapihundar
 10. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2020
 11. Samordning av funktioner för ekonomi, HR och kommunikation
 12. Information från ledamöter
 13. Förvaltningschefen informerar
 14. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 15. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Politik och demokrati