Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2018-12-19, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2018-12-19

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2018:
  Brukarundersökningar inom äldreomsorg och funktionsnedsättningsomsorg 2018 Emma Bruto, utredare
 3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter 2018
 4. Dialog om budget och verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2019
 5. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2018
 6. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
 7. Yttrande till kommunfullmäktige över motion om rätt till särskilt boende från 85 år - Tomas Thornell (S) och Malin Lauber (S)
 8. Yttrande över revisorernas granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen
 9. Yttrande över revisorernas granskning av omsorgsnämndens uppföljning och kontroll av privata utförare
 10. Tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2019 - uppdrag gällande justering av belopp
 11. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2019
 12. Information från ledamöter
 13. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 14. Förvaltningschefen informerar
 15. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2018
Politik och demokrati