Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 16 december 2020 kl. 13:30
Plats: Mötet sker digitalt

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2020-12-16

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2020
  - Handlingsplaner ifrån särskilda boenden i enskild regi utifrån
  brukarundersökning för år 2020
  - Presentation av medicinskt ansvarig för rehabilitering
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2020
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden 2020
 5. Ekonomisk månadsrapport
 6. Internbudget och patientsäkerhetsplan för omsorgsnämnden för år 2021
 7. Yttrande över medborgarförslag om handläggning, kriterier och information
  gällande biståndsansökningar om särskilt boende enligt socialtjänstlagen
 8. Internkontrollplan för omsorgsnämnden för år 2021
 9. Uppföljning av omsorgsnämndens uppdrag till omsorgsförvaltningen, samt
  inkomna skrivelser ifrån ledamöter och ersättare, under 2020
 10. Uppföljning av kostnader för inköp till verksamhetslokaler
 11. Föreningsbidrag och verksamhetsstöd inom omsorgsnämndens
  verksamhetsområde
 12. Inriktningsbeslut - Lokaler för hemvård och daglig verksamhet, Teleborg
 13. Beslut om att starta lokalprojekt - bostad med särskild service, Evedal
 14. Beslut om huruvida avtal ska förlängas för drift av bostad med särskild service,
  Segerstadsvägen 88-92
 15. Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av bostad med särskild service,
  Evedal 9
 16. Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av tre bostäder med särskild
  service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö
 17. Beslut om möjligheten att justera omsorgsnämndens protokoll digitalt
 18. Tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun
  för 2021 – uppdrag om att justera belopp
 19. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 - Extra sammanträde för
  arbetsutskottet i februari
 20. Förvaltningschefen informerar
 21. Information från ledamöter
 22. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 23. Övrigt

Fullständig kallelse till omsorgsnämndens möte 2020-12-16

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2020
Politik och demokrati