Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 15 september 2021, efter att omsorgsnämndens arbetsutskott avslutat sitt extra sammanträde, som börjar kl. 13.30
Plats:
Mötet sker digitalt.

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2021-09-15

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden :
  - Svar på frågor om genomför uppföljning av privata utförare (rapport bifogas kallelsen)
  - Fördjupad ekonomisk rapport ifrån verksamhetsområde hemvård
  - Status för lokalprojekt Vallhagen
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden
 5. Omsorgsnämndens delårsrapport till och med augusti, 2021
 6. Uppföljningsmodell för verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde
 7. Information samt beslut gällande regiongemensam trafikupphandling, avseende delområde serviceresor samt valbara trafikslag i delområde skolskjutstrafik
 8. Skrivelse ifrån Blågröna Växjö gällande festlig högtidsdag - för social gemenskap inom LSS
 9. Skrivelse ifrån Blågröna Växjö gällande kraftfull satsning på ökad kontinuitet
 10. Yttrande över kommunens revisorers granskningsrapport gällande rekrytering och bemanning inom vård och omsorg
 11. Yttrande över kommunens revisorers granskning av kontinuitet inom hemtjänsten
 12. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B. Lindahl (V) om behov av att göra en översyn av nämndens delegationsordning
 13. Rekvirering av statsbidrag inom omsorgsnämndens verksamhetsområde
 14. Förvaltningschefen informerar
 15. Information från ledamöter
 16. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 17. Övrigt

Fullständiga handlingar till omsorgsnämndens möte 2021-09-15 , 5 MB.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021
Politik och demokrati