Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2019-11-26, kl. 14.00
Plats: Kronobergsrummet, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2019-11-26


 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2019:
  Information om översyn av omsorg funktionsnedsättning samt förslag till ny vägledning för biståndsbedömning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade:
  - Carola Dahlqvist, omsorgschef omsorg funktionsnedsättning
  - Anders Allard, avdelningschef uppdrag och uppföljning
  - Åsa Spjutare, verksamhetsutvecklare myndighetsavdelningen
  - Malin Hägglund, biståndshandläggare
  Resultat i kommunen temperaturmätare för omsorgsförvaltningen höst 2019:
  - Veronica Berg, HR-chef
  Uppföljning privata utförare inom nämndens verksamhetsområde:
  - Lena Tibblin, utredare
 3. Redovisning av ekonomiskt utfall för omsorgsnämnden till och med oktober med prognos för helåret 2019, samt ekonomirapport från omsorgschef för särskilda boenden
 4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2019
 5. Meddelande till omsorgsnämnden 2019
 6. Internbudget, verksamhetsplan och patientsäkerhetsplan för omsorgsnämnden för år 2020
 7. Internkontrollplan för omsorgsnämnden för år 2020
 8. Redovisning till kommunfullmäktige av åtgärder för att vid årsskiftet uppnå en budget i balans
 9. Yttrande till kommunstyrelse över Socialdepartementets remiss om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och sondmatning
 10. Skrivielse från Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP) till omsorgsnämnden i Växjö kommun om omedelbara åtgärder på vissa av de privata särskilda boendena
 11. Yttrande över medborgarförslag om att bygga om det särskilda boendet Sjöliden i Braås till förskola
 12. Skrivelse från Carin Högstedt (V) om att välja vilket särskilt boende som passar bäst
 13. Ansökan ifrån personal vid det särskilda boendet Sörgården om att driva verksamheten som intrapenad efter återgång till kommunal regi
 14. Ändrad lokalanvändning vid det särskilda boendet Sörgården
 15. Information från ledamöter
 16. Förvaltningschefen informerar
 17. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 18. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Politik och demokrati