Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 26 september klockan 14.00
Plats:  A-salen, kommunhuset

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 26 september 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 5. Yttrande över medborgarförslag om att spara så många grönytor som möjligt från klippning och istället få blommande ängar och en vänlig miljö
 6. Yttrande över medborgarförslag om att synliggöra speciella träd i stadsmiljö och parker
 7. Medborgarförslag om lekpark i Furuby
 8. Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2019
 9. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 10. Projekt gång- och cykelväg över Norra Bergundasjön
 11. Sammanträdestider för tekniska nämnden och arbetsutskottet år 2020
 12. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - september 2019
 13. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - augusti 2019
 14. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Politik och demokrati