Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 12 december klockan 14.00
Plats:  A-salen, kommunhuset

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 12 december 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om införande av fastighetsnära insamling (FNI) i Växjö kommun
 5. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 6. Information om VA-projekt med Vietnam
 7. Yttrande över medborgarförslag om hundrastplats vid Växjösjön
 8. Yttrande över medborgarförslag om nya trafiklösningar för att öka säkerheten vid Torparängen, Teleborg
 9. Medborgarförslag om nytt övergångställe vid Ljungadalsgatan, Växjö
 10. Medborgarförslag om fartbegränsning på cykel- och gångbanor
 11. Medborgarförslag om en gästbrygga vid slussen i Åby
 12. Utökning av offentliga toaletter i Växjö centrum
 13. Information om investeringsprojekt (huvudprojket) 2017-2019
 14. Meddelande
 15. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2019
 16. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - november 2019
 17. Övrigt

Fullständig kallelse till tekniska nämnden 2019-12-12.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019
Politik och demokrati