Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 14 juni 2018 kl 9:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 14 juni 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om årets blomsterprogram
 5. Information om satsningen Cykla mer
 6. Ekonomisk rapport VA-ledningar i Norra Järnvägsgatan samt stationsområdet
 7. Information om ny återvinningscentral, Norremark
 8. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö
 9. Medborgarförslag om att se över trafiksituationen i Växjö centrum
 10. Medborgarförslag om en gångväg utmed Emil Lindellsväg
 11. Medborgarförslag om farthinder på Öjabyvägen, sträckan mellan Munges bageri och badkiosken
 12. Yttrande över medborgarförslag om cykeltunnel under Vallviksvägen vid Vallviksrondellen
 13. Skrivelse angående ökad tillgänglighet till offentliga toaletter
 14. Beslut om Postnords dispens att nyttja gång- och cykelbanor samt trottoarer för utdelning av post
 15. Yttrande över skrivelse om begreppet för kollektivtrafik vidgas
 16. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 17. Projekt - Bredvik etapp 2 område söder om skola
 18. Projekt geometripark vid Trummen
 19. Projekt Sandsbrovägen 2017-2019
 20. Information kring hantering av ingående balans för övertagna exploateringsprojekt
 21. Hantering av kapitaltjänstkostnader
 22. Användning av det egna kapitalet
 23. Delegationsordning för tekniska nämnden
 24. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - maj 2018
 25. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - april 2018
 26. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Politik och demokrati