Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 28 mars 2019 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 28 mars 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från teknsika förvaltningen
 4. Information från tekniska nämndens revisorer
 5. Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och om kartläggning av arbetslokaler samt perosnalutrymme
 6. Information om Centrumvisionen
 7. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 8. Medborgarförslag om isbana vid Gamla Norrvägen/Sälgstigen
 9. Medborgarförslag om trafiksäkerhet vid skolan, Teleborgs centrum
 10. Yttrande över medborgarförslag om belysning på hundrastgård vid Haneforsvägens förlängning vid Bosavallen i Ingelstad
 11. Yttrande gällande medborgarförslag om att bygga glastak längs med Storgatan
 12. Yttrande över motion om cykelgarage
 13. Parkeringsyta på Spetsamossen
 14. Projekt Cirkulationsplats Hovshaga C
 15. Plan för ständiga förbättringar 2019
 16. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 17. Projekt Omläggning av tryckspillvattenledning mellan Furuby och Åryd i Årydssjön
 18. Projekt Nytt utjämningsmagasin för dagvatten i kraftledningsgatan på Västra Marks industriområde, etapp 3
 19. Projekt till LED-belysning 2019
 20. Redovisning av arbetsutksottets protokoll
 21. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden
 22. Övrigt

Kallelse till tekniska nämnden 2019-03-28

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019
Politik och demokrati