Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hitta du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Tid: 28 maj, klockan 14.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämnden ärenden 28 maj

 1. Justering av protokoll
 2.  Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
 4. Budgetuppföljning - Delårsrapport april 2020
 5. Tecknande av avtal för entreprenad avseende Telestadshöjden
 6. Ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2021
 7. Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten, fettavskiljare och oljeavskiljare
 8. Medborgarförslag om att återställa alla våtmarker i Växjö kommun
 9. Överklagan på tekniska nämndens beslut 2020-04-29 § 61 gällande
  trafiksäkerhetsåtgärd
 10. Medborgarförslag om åtgärder för parkering längs gatorna Värendsgatan, Skånegatan och Södergatan, Växjö
 11. Medborgarförslag om att anordna en "minivintermarknad" på Vattentorget
 12. Skrivelse angående trafiksäkerheten vid Braås skola - Johnny Werlöv (V), Maria Garmer (V)
 13. Medborgarförslag om gångstig och ökad tillgänglighet runt Biskopsgölen
 14. Medborgarförslag om att sätta upp en stång för poledance utomhus i Växjö
 15. Medborgarförslag om en 18-hålsbana för frisbeegolf
 16. Yttrande över medborgarförslag om hundrastgård med stor tillgänglighet vid Trummen
 17. Yttrande över medborgarförslag om cykelpark på Teleborg
 18. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
 19. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020 - 2022
 20. Redovisning av arbetsutskottets protokoll från den 14 maj 2020
 21. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden för april 2020
 22. Meddelande
 23. Övrigt

Kallelse till tekniska nämnden 2020-05-28

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Politik och demokrati