Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 27 september 2018 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 27 september 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Hovs aktivitetspark
 5. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö
 6. Medborgarförslag om plastsvanarna på Växjösjön
 7. Medborgarförslag om utbyggnad av gång- och cykelväg på Teleborg
 8. Medborgarförslag om soptunna på badplatsen på östra sidan av Växjösjön
 9. Medborgarförslag om toalett vid stranden på östra sidan av Växjösjön
 10. Medborgarförslag om spegel vid cykelvägkorsning från Vingavägen, bakom Padova Pizzeria
 11. Yttrande över medborgarförslag om parkering i samband med kollektiva resor
 12. Yttrande över medborgarförslag om ett hundbad i Växjö kommun
 13. Yttrande över medborgarförslag om att bygga om Feret-bron i Öja by, Gemla, för att tillgängliggöra för ryttare
 14. Yttrande över medborgarförslag om fosforåtervinning i Växjö
 15. Yttrande över remiss om motion om dricksvattenfontäner
 16. Skrivelse om förslag om uppsättande av dricksvattenkranar till sommaren 2019 i Växjö kommun
 17. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 18. Projekt Bokhultet/Bergundasjöarna
 19. Projekt förnyelse av VA-ledningar i Fornvägen, Växjö
 20. Slutredovisning - Projekt Trummen Land Art 2017-2019
 21. Slutredovisning - Projekt Vattentorget etapp 2, 2017-2019
 22. Prisutdelning för tävlingen Cykelvänlig arbetsplats
 23. Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2018
 24. Hantering av kapitaltjänstkostnader
 25. Användning av det egna kapitalet
 26. Sammanträdestider för tekniska nämnden och arbetsutskottet år 2019
 27. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - september 2018
 28. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - augusti 2018
 29. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Politik och demokrati