Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hittar du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till tekniskanamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: 23 september, klockan 14.00
Plats: Via Teams

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 23 september 2021

1. Justering av protokoll
2. Val till arbetsutskottet
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
5. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
6. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020-2022
7. Projekt Trafikförbättringar Mörners väg – Arabyrondellen
8. Uppdrag att se över Älgvägen i Växjö
9. Skrivelse till tekniska nämnden - satsning på trygghets- och säkerhetsskapande belysning i våra tätorter
10. Brev angående Braås vattenförsörjning
11. Justering av investeringsbudget
12. Exploateringskalkyl detaljplan Rimfrosten 1 m.fl, Räppe
13. Ekonomisk uppföljning/Delårsrapport per augusti 2021
14. Medborgarförslag om cykelväg från Marklanda till Bredvik
15. Medborgarförslag om cykelväg längs Sandviksvägen mellan Preem och Kvarnvägen
16. Medborgarförslag om cykelväg utmed gamla smalspårets sträckning för anslutning till Sydostleden
17. Medborgarförslag om cykeltvätt
18. Medborgarförslag om ändrad parkeringstaxa vid World Trade Center och Drottninggatan, Växjö
19. Revidering av tekniska nämndens reglemente
20. Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 9 september 2021
21. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden 1 juli - 31 augusti 2021
22. Meddelande
23. Övrigt

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2021
Politik och demokrati