Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 13 december 2018 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 13 december 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö
 5. Information om åtgärder för bättre sopsortering
 6. Information om projekt geometripark vid Trummen
 7. Medborgarförslag om en trafiklösning i Helgevärma
 8. Yttrande över medborgarförslag om kanal mellan Växjösjön och Trummen
 9. Yttrande över medborgarförslag om en hundrastgård och hundbadplats i anslutning till Evedals camping
 10. Skrivelse om ökad trafiksäkerhet för cyklister i rondell
 11. Förändrade avgifter och hantering för företagskort för mottagning av avfall på återvinningscentraler i Växjö kommun
 12. Behandlingsavgifter för mottagning av externt material för förbehandling och rötning 2019
 13. Yttrande över revisorernas granskning av underhåll av vatten- och avloppsnäten
 14. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2018
 15. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2018
 16. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - november 2018
 17. Övrigt

Ta del av kallelsen

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2018
Politik och demokrati