Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hitta du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till tekniskanamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: 28 januari, klockan 13.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö eller via Teams

Kallelse hittar du på denna sida cirka en vecka innan mötet.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Förteckning över tekniska nämnden ärenden 17 december

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM)
 5. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2020 - 2022
 6. Upphävande av avtal med Wexiödisk AB
 7. Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen på Evedalsområdet
 8. Medborgarförslag om cykelbana på Älgvägen
 9. Medborgarförslag om mobil hastighetsmätning
 10. Medborgarförslag om trappa vid busshållplats på väg 27 Ingelstad
 11. Medborgarförslag om belysning på gångväg på Söder i Växjö
 12. Skrivelse till tekniska nämnden om trygghetsskapande belysning
 13. Internbudget 2021, tekniska nämnden
 14. Intern Kontrollplan 2021, tekniska nämnden
 15. Redovisning av arbetsutskottets protokoll 21 januari 2021
 16. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden december 2020
 17. Meddelande
 18. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras de två senaste årens protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021
Politik och demokrati