Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Tekniska förvaltningens arbete och utveckling leds av tf förvaltningschef Malin Engström.

Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.engstrom@vaxjo.se  

Organisationen

Stabsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att de administrativa funktionerna sköts på ett samordnat sätt inom hela förvaltningen. Stabsavdelningen fungerar som stöd till verksamheterna och samordnar även förvaltningsövergripande uppgifter som ekonomi, HR-frågor, IT och förvaltningens diarie.

Ansvarig: Stabschef Emma Demitz-Helin
Telefon: 0470- 410 00
E-post: emma.demitz-helin@vaxjo.se

Planeringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten för utveckling av kommunen. Det innebär att delta i övergripande utredningar och att ta fram program och policydokument. Avdelningen är tekniska förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av den nya staden och har rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar. Här ligger också ansvaret för projektering, GIS, ritningsarkiv och inmätning.

Ansvarig: Planeringschef Malin Engström
Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.engstrom@vaxjo.se

Produktionsavdelningen

Avdelningen har två huvudskaliga ansvarsområden. Det första huvudansvaret gäller förvaltningen av den mark som är planlagd som allmän platsmark, det vill säga skötsel och underhåll av gator, torg, parker och skog.

Det andra huvudansvaret är genomförandet av byggentreprenader för genomförande av detaljplaner för offentlig plats. Byggentreprenader rör också upprustningar och förnyelse av VA, gator, torg och parker inom ramen för tekniska förvaltningens egna ansvarsområden.

Ansvarig: Produktionschef Fredrik Ivarsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: fredrik.ivarsson@vaxjo.se

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för att leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd och på ett säkert sätt. VA-avdelningen tar hand om och renar spill- och dagvatten från de fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Ansvarig: VA-chef Steve Karlsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: steve.karlsson@vaxjo.se


Renhållningsavdelningen/Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)

Sedan1 januari 2019 ingår renhållningsavdelningen i det regionala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Det är Växjö kommun som tillsammans med Lessebo kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun och Älmhults kommun som bildar SSAM.

Bolaget ansvarar huvudsakligen för att utföra kommunens skyldighet, som enligt miljöbalken är att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Ansvarig: VD Jessica Cedervall
Telefon: 0470-59 95 00
E-post: info@ssam.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019
Politik och demokrati