Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Tekniska förvaltningens arbete och utveckling leds av förvaltningschef Malin Engström.

Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.engstrom@vaxjo.se  

Organisationen

Projekt och Utvecklingsavdelningen

Avdelningen ansvarar för förvaltningens styrning av investeringsprojekt inklusive projektledning och byggledning. Ansvarar även för projektering och framtagning av förfrågningsunderlag såsom ritningar och tekniska beskrivningar. Arbetar med modellberäkningar, budgetkalkyler, kalkyl i tidiga skeden, projektkalkyler och driftkalkyler. Avdelningen innehåller också verksamhetsutvecklare och nämndssekreterare.

Ansvarig: Avdelningschef Fredrik Ivarsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: fredrik.ivarsson@vaxjo.se

Natur och Gestaltningsavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kommunens stadsmiljöer, torg och platser samt för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat samt skogsinnehav. Ansvarar för driften av kommunens parker, grönområden, lekplatser, naturområden och skog etc. samt utgör beställare av extern parkdrift.

Ansvarig: Avdelningschef Emma Demitz-Helin
Telefon: 0470- 410 00
E-post: emma.demitz-helin@vaxjo.se

Trafik- och Gatuavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för trafikplanering, parkering, upplåtelse av allmän plats etc. samt drift och underhåll av kommunens gator, torg och belysning. Avdelningen innehåller även fordonshantering, förråd, verkstad och anläggnings-verksamheten under den tid som egen regiverksamheten finns kvar inom förvaltningen.

Avdelningschef: Per-Olof Löfberg
Telefon: 0470-410 00
E-post: per-olof.lofberg@vaxjo.se

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för VA-försörjningen i kommunen med drift av vatten- och avloppsverk samt ledningsnät. Avdelningen ansvarar även för planering och genomförande av nödvändig utbyggnad av VA-verkens och ledningsnätens kapacitet. Man svarar även för biogasproduktion från interna och externa substrat med tillhörande uppgradering till fordonsgas samt drift av distributionssystem och tankningsanläggning för fordonsgas på bussdepå Drängen.

Ansvarig: VA-chef Steve Karlsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: steve.karlsson@vaxjo.se

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020
Politik och demokrati