Ung demokrati, Lupp-enkäten

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Den nationella ungdomspolitikens mål grundar sig i Barnkonventionen och bör alltid beaktas vid frågor som rör barn under 18 år. Dessa är:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
• Alla barn har rätt till liv och utveckling
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den accepterad (UNICEF)

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och påverkar ungdomars liv inom en rad olika områden så som skola och utbildning, arbete, boende, hälsa, fritid, trygghet, kultur och inflytande. Alla statliga beslut och insatser ska ha ett ungdomsperspektiv, då ungdomspolitiken är bindande för myndigheter. Genom Barnkonventionen ställs stora krav på kommunernas arbete med barn och unga. Med bakgrund av detta har Växjö kommun de senaste åren genomfört ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik), där ungas upplevelser inom olika områden undersöks. Genom Lupp får kommunen:
• kunskap om unga
• samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
• underlag i beslutsprocesser som rör unga

MUCF är samordnare och verkar som stöd för enkätinsamlingen. Alla Sveriges kommuner och regionförbund får en inbjudan att genomföra Luppen varje år. Bland alla Sveriges kommuner har fler än hälften någon gång genomfört Lupp. Växjö kommun är en av de kommuner som genomfört Lupp flest gånger. Växjö kommun har valt att genomföra Lupp vart tredje år sedan 2003, övriga år var 2006, 2009, 2012, 2015 och 2018. Växjö kommun har därmed många års insamlade svar från unga i kommunen att jämföra och analysera.

Kunskap om ungas levnadsvillkor

Det finns ett samhällsekonomiskt intresse i att förbättra livsvillkoren för unga, eftersom bland annat socialt utanförskap, arbetslöshet, långtidssjukskrivningar, psykisk sjukdom, ohälsa och missbruk kostar samhället stora summor och kan orsaka de enskilda individerna och deras närstående stort lidande. Genom Lupp skapas möjligheter att sätta upp mätbara mål och även se om insatser för unga i kommunen har gjort någon verkan, men också få indikationer på i vilka områden som det behövs fler insatser/åtgärder. Ungas möjligheter påverkas i stor utsträckning av hur samhället är utformat. Med rätt förutsättningar för att träda in i vuxenlivet kan unga både forma sina egna liv och bidra till positiv samhällsutveckling. Luppen kan vara det verktyg som ger oss kunskap om i vilka bostadsområden och skolor det finns utrymme för förbättringar, få vetskap om hur jämställdheten ser ut mellan pojkar och flickor, hur man upplever att man blir bemött, hur ser man på fysisk och psykisk hälsa respektive ohälsa.

Syftet är också att följa upp och skaffa kontinuerlig kunskap om ungdomars levnadsvillkor och uppfattningar för att kunna uppmärksamma deras behov. Resultatet har också betydelse för planeringen av olika ungdomsverksamheter i kommunen, exempelvis om det är något geografiskt område i kommunen som behöver extra resurser. I arbetet med Lupp sker samverkan med Hållbara Växjö 2030 och Vision 2050 för att utöka plattformen för frågor som rör ungdomar i Växjö kommun.

MUCF

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) är en förvaltningsmyndighet. Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att:
• Ta fram, samla och sprida kunskap
• Bidra till samordning av statliga insatser
• Samverka med myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhällets organisationer
• Fördela statsbidrag

Läs mer om MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras egen sida.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 19 november 2021