Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag ska kommunen regelbundet analysera risker och sårbarheter i kommunen. Syftet är att identifiera risker och hot och vidta åtgärder för att stärka vår beredskap för allvarliga händelser.

Växjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys utgår från föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är en ständigt pågående process och ett led i arbetet med att utveckla krishanteringsförmågan.

Genom att identifiera och bedöma tänkbara risker och deras samband ges möjlighet att arbeta både förebyggande och för att hitta lösningar på och mildra redan uppkomna händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen är framtagen i en bred process där alla förvaltningar och bolag är involverade i att bedöma robusthet och sårbarhet i sina specifika verksamheter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Politik och demokrati