Allmänna bestämmelser föreningsstöd

Alla ansökningar om stöd görs digitalt genom Växjö kommuns system för bokningar och föreningsstöd Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns gemensamma regelverk för alla föreningar som vill söka stöd:

 • I samband med att föreningen undertecknar att åta sig Växjö kommuns regler för föreningsbidrag godkänner föreningen att Växjö kommun har rätt till insyn och får begära in handlingar, dokument och redovisning (såsom årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) vid kontroll och uppföljning av kraven.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer, har godkända stadgar, vald styrelse samt revisor.
 • Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och organisationsnummer.
 • Föreningens verksamhet bedrivs inom Växjö kommun och föreningen har i normalfall sitt säte i kommunen.
 • Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar såvida det inte finns sakliga och godtagbara skäl att hindra detta.
 • Föreningen ger alla medlemmar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Riktade barn och ungdomsaktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.
 • Föreningen är meddelandeskyldig om ändringar sker i stadgar som medför att kommunens regler för föreningsbidrag ej följs.
 • Växjö kommun förbehåller sig rätten att begära in referenser/utdrag om föreningens verksamhet från myndigheter. Om föreningen motsätter sig detta blir föreningen ej bidragsberättigad hos Växjö kommun. Återbetalning kan krävas om bidrag inte använts på överenskommet sätt enligt kraven.
 • Person som undertecknar ska vara behörig firmatecknare eller motsvarig.
 • Sökande medger att uppgifter om insatsen/projektet och kontaktuppgifter får publiceras av Växjö kommun.

En ideell fritidsförening i Växjö kommun har möjlighet att ansöka om föreningsstöd utifrån följande allmänna bestämmelser:

 • Föreningen är ansluten till en riksorganisation
 • Föreningen bedriver under större delen av året fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 5 och 20 år i Växjö kommun
 • Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnkonventionen, följer svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet
 • Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar såvida det inte finns sakliga och godtagbara skäl att hindra detta
 • Föreningen har en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrund med tillhörande handlingsplan/er för arbetet
 • Föreningen har godkända stadgar, vald styrelse samt revisor
 • Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och organisationsnummer
 • Föreningen har skriftliga och av årsmöte fastställda stadgar
 • Föreningen har minst 12 stödberättigade sammankomster under verksamhetsåret
 • Föreningen har ett aktuellt medlemsregister med namn, födelsedatum och adress på medlemmar samt minst 10 betalande medlemmar i åldern 5 – 20 år
 • Föreningens aktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö

Stöd utgår inte till:

 • Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans eller från landstinget
 • Studiecirkelverksamhet med stöd från studieförbund
 • Kommersiell eller entrébelagd seniorverksamhet
 • Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
 • Politisk verksamhet – politiska ungdomsorganisationer har möjlighet att söka direktservice till specifika aktiviteter. I övrigt hanteras stöd till de politiska ungdomsförbunden internt inom de olika partierna

Följande handlingar måste vara inskickade för att föreningens ska ha möjlighet att ansöka om kommunalt föreningsstöd:

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll
 • Värdegrund med tillhörande handlingsplan/er
 • Fullmakt för föreningsadministratör, styrkt genom styrelsebeslut

Ansökan som inkommit till kommunen efter ansökningstidens utgång, ger reducerade bidrag med 50 %. Stöd utgår ej om ansökan inkommer mer än sex (6) månader efter verksamhetsårets slut.

Skuld, kontroller och revision

För förening som har skuld till Växjö kommun görs avdrag för skulden innan utbetalning av stöd sker.

Växjö kommun har rätt att genomföra granskning och kontroll av föreningens verksamhet. Handlingar av betydelse ska i likhet med bokföringslagens bestämmelser förvaras i minst sju (7) år. Varje år kan kommunen slumpvis välja ut föreningar för kontroll. Om det vid granskning framkommer att stöd har betalats ut i strid med gällande bestämmelser är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som kultur – och fritidsnämnden beslutar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Se och göra