Riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd

Alla ansökningar om stöd görs digitalt genom Växjö kommuns system för bokningar och föreningsstöd Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningar med verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid, bryter isolering och främjar integration samt värnar intressen och demokratiska rättigheter. Föreningen ska även ha sitt säte och bedriva verksamhet i Växjö kommun samt uppfylla reglerna nedan.

Regler för att bli bidrags-/stödberättigad förening

 • Icke vinstdrivande förening med verksamhet som bedrivs inom Växjö kommun och som har sitt säte i kommunen.
 • Föreningen bedriver verksamhet och/eller utvecklingsfrågor för:
  a. barn och unga 5-20 år
  b. äldre över 65 år
  c. personer med funktionsvariationer
  d. boende och verksamma i tätort eller landsbygd utanför Växjö stad.
 • Föreningen har godkända stadgar, vald styrelse samt vald revisor.
 • Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och
  organisationsnummer.
 • Föreningen ger alla medlemmar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheterenligt de sju diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck).
 • Föreningen är öppen för alla såvida det inte finns sakliga och godtagbara
  skäl för särorganisering som har ett berättigat syfte.
 • Verksamheter för barn och unga utgår från lagen (2018:1197) om Förenta
  nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Riktade barn och ungdomsaktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.

Bidrag och stöd lämnas inte till en förening om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 • utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Föreningsbidrag och föreningsstöd utgår inte heller till:

 • Studiecirkelverksamhet med stöd från studieförbund
 • Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning, bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
 • Politisk verksamhet *

  *politiska ungdomsorganisationer har möjlighet att söka för specifika aktiviteter under området Verksamhet och utveckling.

Följande handlingar måste vara inskickade för att föreningens ska ha möjlighet att ansöka om kommunalt föreningsstöd:

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll
 • Värdegrund med tillhörande handlingsplan/er
 • Fullmakt för föreningsadministratör, styrkt genom styrelsebeslut

Ansökan som inkommit till kommunen efter ansökningstidens utgång, ger reducerade bidrag med 50 %. Stöd utgår ej om ansökan inkommer mer än sex (6) månader efter verksamhetsårets slut.

Uppföljning och redovisning

I samband med att föreningen undertecknar att åta sig Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd godkänner föreningen att Växjö kommun har rätt till insyn och får begära in handlingar, dokument och redovisning (exempelvis årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) vid kontroll och uppföljning. Föreningen är meddelandeskyldig om ändringar sker i stadgar som medför att kommunens riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd ej följs. Växjö kommun förbehåller sig rätten att begära in referenser/utdrag om föreningens verksamhet från myndigheter. Om föreningen motsätter sig detta blir föreningen ej bidrags-/stödberättigad hos Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020
Se och göra