Lokal- och anläggningsstöd

Syftet är att stödja ideella föreningars kostnader för lokaler och anläggningar som nyttjas för föreningsverksamhet.

Ansökan sker senast tre (3) månader efter avslutat verksamhetsår alternativt halvårsvis.
Syftet är att stödja ideella föreningars kostnader för lokaler och anläggningar som nyttjas för föreningsverksamhet.

Stöd till egen anläggning

Stöd till föreningar som äger eller har driftsansvar för verksamhetslokal/anläggning. Föreningen kan få stöd med 55 procent av godkända kostnader. Till detta finns ett schablonstöd för drift av anläggning. Se regler för föreningsstöd/fritidsverksamhet. , 3 MB. Stöd till nya, tillkommande lokaler prövas av kultur – och fritidsnämnden.

Godkända kostnader:

  • Arrendekostnad
  • Driftskostnader såsom exempelvis uppvärmnings - el och sopkostnader
  • Lokal – och anläggningsförsäkringar
  • Mindre underhållskostnader och reparationer, under ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr för 2021)
  • Telefon och IT-kostnader upp till 3 000 kronor/år
  • Räntekostnader
  • Åtgärd orsakad av oförutsedd händelse, myndighetskrav eller lag-stiftning, med detta menas oförutsedd åtgärd som är uppkommen av an-tingen nya beslut av förbund, myndighet eller lagstiftning och som är på-tvingande för att kunna fortsätta utöva verksamhet på anläggningen.

Förbrukningsvaror/artiklar samt samtalskostnader eller annan rörlig kostnad för telefoni/IT-abonnemang räknas inte som godkända kostnader

Stöd till hyrd anläggning

Stöd till föreningar som hyr verksamhetslokal/anläggning. Föreningen kan få stöd med 45 procent av fastställd hyrestaxa.

För en stödberättigad förening dras stödet automatiskt vid bokning av kommunala lokaler genom kultur – och fritidsförvaltningen.

Takbelopp

För föreningar med höga lokal– och anläggningskostnader i förhållande till omfattningen av föreningens barn– och ungdomsverksamhet, kan kultur- och fritidsnämnden besluta om ett tak (maxsumma) för lokal och anläggningsstöd. Beslutet grundas på jämförelsekostnader för motsvarande lokaler, extern uthyrning, hur stor del av lokalen som används för barn– och ungdomsverksamhet samt nyckeltal (500 kr) för lokal och anläggningsstöd i förhållande till godkända aktivitetstillfällen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021
Se och göra