Strategin är antagen av kulturnämnden § 2/2010 gällande för konstområdet.

Syfte

Syftet med konststrategin är att kommunen och konstlivets aktörer får ett samlat och vägledande underlag för konstområdet liksom att det även pekar på väsentliga prioriteringar.

Vision

Visionen är att konstens förankring i Växjö och regionen stärks med konsthallen som utgångspunkt. Den konstnärliga och kreativa återväxten säkerställs och aktiva utövare får förbättrade villkor.

Konsten idag inbegriper en mängd samtida kulturyttringar och präglas allt mer av gränsöverskridande samarbeten och entreprenörskap.

Konsten, berör och berikar människor och bidrar till att skapa levande mötesplatser. Växjö konsthall är en central plattform för tillämpning av strategin och fungerar som katalysator för den konstnärliga aktiviteten. En reguljär utställnings och pedagogisk konstverksamhet bedrivs därför i Växjö konsthall, Västra Esplanaden 10 med främst samtidskonsten i fokus.

Vi lever i en global tid där aktivt deltagande i nätverk och tvärgående samarbeten är framgångsfaktorer. Ett flöde mellan lokala och internationella kontakter liksom konstnärsutbyten och internationella projekt utgör väsentliga inslag i att förverkliga strategin.

Gestaltande insatser i den offentliga miljön ger lyskraft och bidrar till att göra kommunen mer attraktiv. Olika former av konstnärliga uttryck i utemiljön ökar trivseln och skapar säkrare livsmiljöer. Att tillsammans med andra intressenter öka attraktiviteten kring sjöarna Växjösjön och sjön Trummen är av central betydelse.

Inköp av konst till kommunens konstsamling är ett led i att stödja konstlivet i närområdet. Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala och regionala konstlivet. Utrymme ges även för verk av nationell betydelse.

Mångfald, delaktighet och tillgänglighet liksom hållbar utveckling står ständigt i fokus inom verksamheten.

Handlingsplan Växjö konsthall

Konsthallen ska:

Allmän konstverksamhet

Art Site - att tillsammans med kommunala förvaltningar utveckla konststråket runt Växjösjön och sjön Trummen genom permanenta och temporära konstnärliga gestaltningar.

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet – att aktivt arbeta med att stärka konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.

1 procentsregeln – att befrämja 1 procentsregeln vid nybyggnation och ombyggnation för såväl kommunala som privata projekt.

Stadsmiljörådet – Konstverksamheten representeras i Stadsmiljörådet genom konstchefens roll som sekreterare.