Kommunstyrelsens arbetsutskott hade idag ett extrainsatt sammanträde med anledning av den rådande situationen med covid-19. Förutom att få en gemensam lägesbild och genomgång beslutade man även att bevilja föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden amorteringsbefrielse på lån beviljade av Växjö kommun som en åtgärd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona.

- Vi befinner oss i en situation som är extraordinär och som påverkar våra olika verksamheter i stor utsträckning. Den gemensamma lägesbilden visar att vi är väl förberedda och kan möta de utmaningar som vi står inför, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

De ekonomiska effekterna i stort för föreningslivet i Växjö kommun är svårbedömda men situationen är redan nu allvarlig för vissa av de större elitföreningarna vars ekonomi är beroende av att kunna genomföra större arrangemang.

Beslutet gäller för föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden för amorteringar under perioden 2020-01-01—2020-03-31. Amorteringsbefrielsen innebär att eftergiften återbetalas först i samband med lånets slutförfallodag. Därmed uppstår inte heller någon kostnad för Växjö kommun, åtgärden påverkar endast kommunens likviditet.

- Växjö kommun följer utvecklingen noga och utesluter inte att ytterligare stödinsatser för övriga föreningar och föreningsägda fastighetsbolag kan komma att krävas beroende på hur länge förbudet mot allmänna sammankomster kommer att gälla, säger Anna Tenje.

De föreningar som hamnar i en ekonomisk situation som inte är hanterbar med anledning av detta kan vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen för dialog via telefon 0470-410 00.

KSAU gav, under mötet, även kommunchefen i uppdrag att göra en särredovisning av kostnader relaterat till effekter av coronaviruset för att kunna ansöka om kompensation från staten för extraordinära åtgärder.

Bakgrund

Sveriges regering fattade 2020-03-11 en rad beslut för att begränsa spridningen av viruset och sjukdomen, samt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna. Bland annat beslutade regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten att tills vidare förbjuda allmänna sammankomster med fler är 500 personer från och med 2020-03-12 för att begränsa ytterligare spridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020