Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya riktlinjer för enprocentregeln – konst vid byggnation

Växjö kommun har nu tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för den så kallade enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till offentlig konst. I revideringen av riktlinjen vidgas begreppet konst för att få ett nytänkande i sättet att arbeta med konstnärlig gestaltning. Dessutom säkerställs att konstnärlig kompetens kommer in tidigt i byggnationsprocessen.

De reviderade riktlinjerna ska fungera som en guide till konstnärlig gestaltning när Växjö kommun och dess bolag bygger. De nya riktlinjerna breddar enprocentsmålet för att även inkludera arkitektonisk utformning och vidgar synen på vad offentlig konst omfattar. Det kan numera även vara ljudkonst, text och konst med tekniska lösningar som exempelvis VR. Genom att inkludera arkitektonisk utformning kan konsten förutom att vara just konst även ha praktiska funktioner som lekmiljöer, belysning, räcken eller sittmiljöer.

De nya riktlinjerna ska upp till beslut i kommunstyrelsen den 8 september. Slutgiltigt beslut kommer tas av kommunfullmäktige under hösten.

- Sedan i våras har en grupp med representanter från flera av kommunens förvaltningar och bolag, som exempelvis konsthallen och bostadsbolagen, arbetat fram ett bra förslag där nyckelord som flexibilitet och god konstnärlig gestaltning väger tyngst. Enprocentregeln är ett sätt som bidrar till offentlig konst men konst kommer också till genom särskilda projekt så som Art Site, vid särskilda platser som i parker och i kommunens konstsamling, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

I de nya riktlinjerna fastställs även rutiner som gör att konstnärlig kompetens kommer in tidigt i processen och säkerställer att det blir hög kvalitet.

Riktlinjen reglerar även investeringskostnaderna med en nedre och övre tröskel. De reviderade riktlinjerna föreslår en nedre gräns på investeringar från 20 miljoner och uppåt. Om investeringen överstiger 300 miljoner gäller regeln för den del som ligger under 300 miljoner.

Om enprocentregeln

Växjö kommuns enprocentregel har som mål att en procent av investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnad av kommunägda lokaler för kommunal verksamhet ska investeras i konstnärlig gestaltning. Vid ombyggnation gäller enprocentregeln när nya miljöer skapas. Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges kommuner.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020