Biparadiset i Bokhultet

Platsen för det skapade biparadiset utgjordes av en större öppen grusyta från den militära verksamheten.

Den ligger mitt i Bokhultets naturreservat och har varit en miljö utan biologiska kvaliteter. Nu utvecklas området och ger samtidigt stort tillskott av natur och skapar synnerligen rik biologisk mångfald. Projektet har möjliggjorts tack vare bidrag från den statliga satsningen om lokal naturvård, LONA.

Varför ett biparadis?

Vid en naturinventering av Bäckaslövsområdets öppna marker påträffades ett ovanligt rikt insektsliv med många sällsynta arter. Särskilt hittades ett stort antal vilda bin däribland förekom flera hotade arter.

Nya inventeringar visade att området är bland de artrikaste i Sverige vad gäller solitära bin med hittills 90 påträffade arter. Då väcktes idén att göra körplanen i Bokhultet till en optimal bimiljö som också kan bli ett vackert och intressant besöksmål för människor. 

Biologisk mångfald

Biparadiset ska stärka populationer av sällsynta och hotade insekter som redan förekommer i Bäckaslövsområdet. Området är särskilt skapat för att gynna fjärilar, vilda bin och andra steklar.

Folkbildning

Biparadiset ska vara ett centrum för information om insekter och om naturreservatet Bokhultet. Ett besök i Biparadiset ska också ge tips om vad man själv kan göra för att gynna vilda bin och andra insekter i sin hemmiljö, samt att inspirera till fortsatta studier om insekternas mångfald i allmänhet.

Upplevelser och utflyktsmål

Biparadiset ska vara ett utflyktsmål för människor som vill uppleva en rik natur med mycket blommor och ett intressant insektsliv. Här och i omgivande marker finns många platser för avkoppling i spännande natur.

Detta är gaddsteklar

Bin
Omfattar både så kallade solitära bin som inte bildar samhällen och humlor som lever i samhällen. Bin är vegetarianer och föder upp sina larver med pollen. Det finns närmare 300 svenska biarter.

Rovsteklar
Är nära släkt med bin men är rovdjur och föder upp sina larver med andra insekter eller spindlar. Varje art är specialiserad på ett visst byte. Rovsteklarna bildar inga samhällen. Det finns 160 olika svenska arter.

Vägsteklar
Spensliga steklar som föder upp sina larver med spindlar. Några arter är matparasiter på andra vägsteklar, det vill säga de lägger ägg i andra arters bon. Detta parasitiska levnadssätt har även flera bin och rovsteklar. 62 olika svenska arter finns.

Getingar
Omfattar både sociala och solitära arter. Det finns 51 svenska arter. Getingarna är rovdjur, men liksom andra steklar som föder upp sina larver på rov, besöker gärna de vuxna getingarna blommor för att dricka nektar.

Biparadisets olika landskap

Biparadiset är skapat som olika landskap med utgångspunkt att forma viktiga livsmiljöer för vilda bin.

Ängslandskapet
Efterliknar en slåtteräng med rik blomning av bland annat åkervädd, blåklockor, fibblor och klöver. Backlandskapet Ett kulligt landskap med växter som ljung, gökärt, gullris och slåttergubbe. Här efterliknas magra torrbackar med ljung.

Sandlandskapet
Här finns torra miljöer som det ofta blir i gamla sand- och grustäkter. Typiska växter i området är monke, rotfibbla, käringtand och harklöver.

Dammen

En större damm med svagt sluttande stränder har skapats och planterats fuktmarksväxter som ängsvädd, rödtoppa och strätta.

Blommande träd och buskar
Blommande träd och buskar är en väsentlig del i Biparadiset då de utgör viktiga näringskällor för många vilda bin. Exempel på arter som planterats in är hagtorn, äppelträd, nyponros, vinbär, slån, lönn, lind och sälg. Plantorna har hämtats från reservatet i omgivningen.

Din trädgård kan gynna nyttiga insekter
Vilda bin behöver två skilda miljöer; dels någonstans att bo och dels tillräckligt med mat i form av nektar och pollen för att klara fortlevnaden.

Bostad
Bin som bygger bo i håligheter kan lätt gynnas genom att man tillverkar ”biholkar”. En biholk kan vara en bit trä med borrade hål (hålens diameter skall vara mellan 3- 13 mm) eller en samling avklippta bamburör eller andra ihåliga grenar. Bin som gräver sina bon i marken gynnar du genom att skapa fläckar av öppen jord eller sand med hjälp av en spade på soliga platser. Humleholkar kan tillverkas med hjälp av en nedgrävd blomkruka med ett gammalt musbo i.

Mat
Många bin samlar pollen och nektar från växter som vi ofta kallar ”ogräs”. Det kan vara såväl ogräs i trädgårdsmattan som t.ex. vitklöver och maskros, som ogräs i trädgårdsland och rabatter som t.ex. baldersbrå, fettistel och rödplister. Att vara mindre nitisk vid ogräsrensandet eller klippa gräsmattan mera sällan kan därför gynna många arter. Varför inte anlägga en liten äng i trädgården?

Många arter lockas också till trädgårdens blommande träd och buskar som t.ex. lönn, äppelträd, vinbär, fjärilsbuske. Även odlade prydnadsväxter som bolltistel, honungsfacelia, lavendel, salvia, olika myntor med mera kan vara rikligt besökta av bin och fjärilar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018