Anhörigpolicy i Växjö kommun

Anhörigpolicyn gäller för alla verksamheter inom omsorgsnämndens område oavsett, inom vilken lagstiftning verksamheten bedrivs och för både kommunala utförare och privata utförare som verkställer insatser på uppdrag av omsorgsnämnden.

Bakgrund och definitioner

Socialstyrelsen använder begreppet anhörig för den som ger stöd/vård och närstående för den som tar emot stöd och hjälp. Anhörig kan också vara t ex grannar eller vänner.

Anhörigstöd är de insatser som görs för att minska den fysiska och psykiska belastningen hos den anhörige som hjälper/vårdar en närstående. Detta för att förbättra livssituationen och minska risken för ohälsa hos den anhörige.

Enligt bestämmelser i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har kommunerna en skyldighet att ge stöd. Det stöd som ges till anhöriga är olika former av allmänt inriktad service, t ex möjlighet att delta i samtalsgrupper. Insatser som inte är generellt inriktade utan individuella ska ges som bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL

Ansvar för arbete med anhörigstöd

Samtliga verksamheter med olika professioner ansvarar för att erbjuda information, råd och stöd samt inhämta synpunkter. Anhörigstödet ska vara en del av det dagliga arbetet. Kontakter med anhöriga tillhör vardagen. Alla ska känna till att det finns ett stöd till anhöriga och till vem anhöriga kan vända sig för mer information.

Anhöriga vars närstående har stöd/hjälp från omsorgsförvaltningen eller privat utförare erbjuds information och stöd genom respektive enhetschef/verksamhetschef i första hand.

Anhöriga som inte redan har kontakt med omsorgsnämndens verksamhet kan kontakta anhörigkonsulent för information.

Vilket stöd kan erbjudas anhörig

  • Information om vilka insatser omsorgsförvaltningen kan erbjuda och om vart och till vem man vänder sig vid olika situationer.
  • Deltagande i informationsmöten och anhörigutbildning/studiecirklar samt samtalsgrupper.
  • Den närstående kan alltid söka bistånd. Stödet utformas individuellt efter den enskildes och den anhöriges behov. Exempel på biståndsbedömda insatser som kan bli stöd till anhörig är
    hemtjänst/boendestöd, avlösning i hemmet växelvård/korttidsvistelse, dagverksamhet. Anhöriga kan också söka stöd för egen räkning
  • Anhörigvårdarkort (ett kort som den anhöriga bär med sig och där det finns information att man vårdare en anhörig och kontaktuppgifter).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Stöd och omsorg