Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Barnens bästa gäller

Många barn och unga kan behöva insatser från flera olika håll, som skola, vården och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda.
Det kan innebära många kontaktpersoner och processer som drar i gång, och i sin tur bidra till att familjen kan vara svårt att få en överblick av vad som sker. Därför behövs mer samverkan inom olika yrkesgrupper och nätverk kring barnet.

Bild

Detta var en av anledningarna till att Barnens bästa gäller i Kronoberg län, beslutades att genomföras. Genom samarbete mellan flera aktörer ska fler barn fångas upp, för att kunna sätta in rätt åtgärd så tidigt som möjligt. Tanken är att skapa en trygg och säker uppväxt för barn och elever/unga genom att samordna insatserna mellan alla de verksamheter som träffar barn med behov av stöttning på olika sätt.

Barnens bästa gäller i Kronoberg är namnet på hela den stora länsgemensamma process vi jobbar i. Begreppet omfattar allt från planering, processledning, grupper och möten, framtagande av material, opinionsbildning, följeforskning, omvärldsbevakning, utbildning med mera.

I Barnens bästa gäller i Kronoberg tar vi fram arbetssättet: arbetsmodellen Kronobarnsmodellen. Modellen innebär främjande och förebyggande insatser i hela länet. När vi ska samverka kring ett barn behövs det snabba vägar och ett gemensamt strukturerat arbetssätt med gemensamma verktyg, som till exempel praxismodellen och barnets plan. Praxismodellen förklarar hur verksamheter ska jobba när det finns en oro kring ett barn. Barnets plan är ett verktyg som sammanställer samverkan, vem som gör vad, när och så vidare.

Det handlar alltså om en process (Barnens bästa gäller! i Kronoberg) som ska ta fram ett arbetssätt (Kronobarnsmodellen) där vi har vissa gemensamma verktyg (exempelvis praxismodell, och barnets plan).

Vid behov av flera aktörer runt ett barn, kan en barnets plan upprättas tillsammans med vårdnadshavare. Barnplanen är ett gemensamt planeringsverktyg för att säkerställa att samordnade insatser koordineras och följs upp.
En barnets plan ägs av barnet och vårdnadshavare och följer med barnet mellan aktörer och över stadieövergångar om vårdnadshavare och barn godkänner det.

”Barnetsbästa ansvarig” är rektor på förskola och skola och motsatt profession inom mödrahälsovård och barnhälsovård. Den personen är ytterst ansvarig för att en barnets plan upprättas vid behov i samråd med vårdnadshavare.

På Region Kronobergs hemsida, kan du läsa mer om det gemensamma arbetet och hur det hela startade.

Här kan du Läsa mer om det länsöverskidande arbetet i Kronobergs länlänk till annan webbplats

Växjö kommuns arbete med Barnens bästa gäller

Växjö kommun har under flera år arbetat med tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa, pressa tillbaka utanförskap, minska social utsatthet för att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin egen potential. Arbetet med tidiga insatser fortsätter. Särskilt fokus ligger på samverkan mellan utbildningsförvaltning, socialtjänst, hälso-sjukvården, polis och idéburen sektor. Förvaltningen Arbete och välfärd och Utbildningsförvaltningen driver tillsammans kommunens utvecklingsarbete med Barnens bästa gäller.

Växjö kommuns arbete med tidiga insatser är en del av det länsgemensamma utvecklingsarbetet för Barnens bästa gäller. Syftet med tidiga, samordnade insatser är att skapa en gemensam struktur för alla som arbetar med barn, för att motverka stuprörstänk och kunna öka vår samverkan. Målet är att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

I Växjö kommun har vi prövat valda delar av arbetsmetoden och kunnat se goda resultat gällande samverkan mellan våra båda förvaltningar och barnhälsovården.

Vi har sett följande i utvärderingar:

  • Föräldrar, ungdomar och barn upplever en ökad delaktighet i utformandet av insatser.
  • Personal upplever förbättrade möjligheter att tillmötesgå barn och ungdomars behov
  • Enklare övergångar mellan förskola och skola
  • Gemensam dokumentation för flera aktörer

Under hösten 2020 kommer vi att genomföra ett större antal tester av det länsgemensamma materialet som exempelvis praxismodellen och barnets plan. Testerna kommer att genomföras i olika verksamheter och följas upp med stöd av forskare på Linnéuniversitet. Utvärderingar från testerna kommer sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att skapa en länsövergripande arbetsmodell.

När Barnens bästa gäller är fullt implementerat ska alla som arbetar med barn och unga i Kronbergs län känna till och arbeta utifrån den gemensamma arbetsmodellen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Stöd och omsorg