God man för ensamkommande barn

Nyheter

Den 9 mars beslutade regeringen om en ny lagstiftning om ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga, den trädde i kraft den 1/7-2017. Det innebär att ersättningssystemet till kommunerna ändras när det gäller kostnader för ensamkommande barn och unga. Med anledning av det utreder nu överförmyndarnämnden vad det kommer att innebära för kommunen och för arvodesnivåerna för god man för ensamkommande barn. Beslut om förändringar kommer under våren och förändringarna börjar gälla på alla godmanskap för ensamkommande barn från och med den 1/7-2017. Mer information kommer när utredningen är klar.

Nu finns redogörelsen och begäran av extra arvode som e-tjänst. Du behöver ha ett bank-id för att använda dig av e-tjänsten.

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Man räknas även som ett ensamkommande barn om man har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan man har fått uppehållstillstånd. 

Beställning av tolk

Fr o m den 1 november 2017 har Växjö kommun upphandlat tolktjänst enligt nedan. Andra tolkförmedlingar Än de som beskrivs nedan får endast användas om alla tre sagt att de inte kan ta uppdraget. Om andra tolkförmedlingar används utan att de upphandlade tolkförmedlingarna först tillfrågats bryter Växjö kommun mot upphandlingsavtalet. Vi har blivit uppmärksammade på att bokningar sker utanför avtalet. Om fakturering ska ske direkt till kommunen måste avtalet följas av alla gode män. Överförmyndarnämnden kan i fortsättningen komma att fakturera de gode män som använder sig av andra tolkförmedlingar om det visar sig att upphandlade tolkförmedlingar inte tillfrågats.

Växjö kommun har upphandlat avtal med tolkförmedlingarna Digital Interpretations Scandinavia (Digitaltolk), Hero Tolk och Semantix Tolkjouren. Det är i första hand Digitaltolk som ni ska använda er av. I andra hand Hero Tolk och i tredje hand Semantix Tolkjouren.

Det är endast om ni har efterfrågat tolkning av Digitaltolk och de inte kan leverera som ni får använda er av , i andra hand, Hero Tolk, och Semantix Tolkjouren, i tredje hand.

När ni beställer tolk ange alltid:

Gode mannens namn, Migrationsverkets beteckning på barnet + barnets förnamn eller barnets födelsedatum + förnamn.

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Digitaltolk är 6172
Digitaltolks telefonnummer är 010-1994500

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Hero Tolk är 202907
Hero Tolks telefonnummer är 010-550 9715

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Semantix Tolkjouren är 47088
Semantix Tolkjourens, telefonnummer är 0770-45 74 00

Om personal i boendena gör beställningen av tolk åt er, försäkra er om att de uppger samma uppgifter som ovan, d.v.s. gode mannens namn samt uppgifter om barnet.

Om barnet har flyttat till annan kommun, men du fortfarande är barnets gode man, ska inte Växjö kommun stå för fakturan. Det är barnets nya kommun som ska göra det. Du ska då inte uppge överförmyndarnämnden i Växjö kommuns kundnummer. Om du i ett sådant fall ändå uppger fel kundnummer kommer du att faktureras för kostnaden och får sedan vända dig till barnets nya kommun med begäran om ersättning.

Vad gör en god man?

Ett ensamkommande barn har rätt att få en god man som företrädare. Gode mannen företräder då barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt.

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd).

Det är du som god man som utövar förmynderskapet för barnet. Därmed har du hand om och bestämmer över barnets medel som kan bestå av till exempel dagersättning, bidrag till kläder och skolmaterial.

Barnet kommer att börja skolan kort efter att de har anlänt till boendet. Du som god man ses som målsman och har då rätt och bör delta i utvecklingssamtal eller andra samtal som rör barnet.

Många av barnen har traumatiska upplevelser bakom sig. Det är därför viktigt att du som god man ser till att barnet får den hjälp och det stöd som krävs för barnet när det kommer till kontakter med hälso- och sjukvården. Det är inte du som behöver följa med på besöken i sjukvården, men du har ansvar för att vården erbjuds barnet.

Vid behov av tolkning ska en auktoriserad tolk anlitas (se information till höger). 

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.                                                                                           

Redogörelse – arvode

Varje kvartal ska god man lämna in en redogörelse för varje uppdrag som denne har. Redogörelsen ligger till grund för det arvode som sedan betalas ut. Om redogörelsen inte inkommer inom den tid överförmyndarnämnden begär kan arvodet sänkas, sänkning av arvodet kan också ske ifall god man inte skött sig.

Entledigande/upphörande av god man

God man kan begära sitt entledigande eller så kan du bli entledigad av överförmyndarnämnden från ditt uppdrag om du missköter det, då överförmyndarnämnden kommer göra ett byte. Vid byte av god man
fortsätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att överförmyndaren tillsatt en ny god man.

Uppdraget upphör när barnet blir 18 år, om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare, om en förälder återfår vårdnaden, eller om barnet lämnar Sverige.

Vem utser och kontrollerar gode män?

Det är överförmyndarnämnden i Växjö som utser en god man för ensamkommande barn som vistas i kommunen. Överförmyndarnämnden kontrollerar alla blivande gode män i socialtjänstens register, hos
kronofogden och polisregistret. Om man förekommer i dessa register kan man oftast inte bli god man. Överförmyndarnämnden ansvarar också för tillsynen över dessa gode män, det vill säga kontrollerar så att arbetet sköts på rätt sätt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2018
Stöd och omsorg