Vem kan få god man eller förvaltare

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället. Sen även mer inforamtion under rubriken Alternativ till god man.

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Lagrådsremissen innehåller också förslag om behörighetsregler för anhöriga.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Dessutom kommer lagen om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet trädde i kraft den 1 juli 2017.

Vem kan få en god man?

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagathälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man hos tingsrätten. Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Om du kan få den hjälp du behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, fullmakt eller genom insatser via socialtjänsten exempelvis hemtjänst eller boendestöd. En fullmakt kan endast utfärdas av en person som förstår vad det innebär och själv kan kontrollera att den används på rätt sätt.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra hos tingsrätten.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig och den gode mannen. Gode mannen sköter betalning av hyra, räkningar och det löpande i vardagen. Den gode mannen får inte göra större åtgärder mot din vilja.

Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

Vilken hjälp behöver jag?

Ett godmanskap innehåller tre delar. Du anger i ansökan vilka delar du behöver hjälp med.

Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder dina intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning  av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.

Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder mm.

Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan dig och omgivningen och uppmuntra och utveckla dig i dina sociala kontakter, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

Överförmyndarnämnden har tillsyn

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man för dig. I kommunen finns också en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att kontrollera att den gode mannens arbete sköts på rätt sätt, det kallas tillsyn.

Överförmyndarnämnden kontrollerar alla gode män och förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret för att ha begått brott.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltare. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om din ekonomi.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om du ska få en förvaltare.

Ersättning till gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Om huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp står han eller hon själv för arvodet. Om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger ovan nämnda belopp betalar kommunen arvodet.

Kostnad för god man är en av de merkostnader som berättigar till handikappersättning.

Hur gör jag för att ansöka om god man eller anmäla ett behov?

För att få en god man ansöker du om detta hos tingsrätten. Finns ett läkarintyg för godmanskap bifogas det till ansökan. Ett läkarintyg kan du få på vårdcentralen eller hos din läkare.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskapet. Har du förslag på god man kan du ange kontaktuppgifter på blanketten så tar överförmyndarnämnden kontakt med den personen.

Vill du anmäla ett behov av god man eller förvaltare för någon annan gör du det hos överförmyndarnämnden. Viktigt är då att bifoga en social utredning om det finns. Och/eller en beskrivning av personens behov och levnadsförhållanden.

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Arvodet ska betalas antingen av huvudmannen eller av kommunen. Om huvudmannens inkomst överskriver 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp kan han eller hon själv få stå för arvodet. Om huvudmannens tillgångar är mindre betalar kommunen arvodet.        

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2018
Stöd och omsorg