Barnsamtal på bistånd

Socialtjänsterna i Kronoberg kan efter avslutad utredning och i samråd med Familjefrid bevilja insatsen "barnsamtal" för barn och unga som upplevt och/eller utsatts för våld i hemmet.

När kan kontakt tas med Familjefrid Kronoberg?

I slutskedet av en utredning och där det finns behov hos barnet/ungdomen för samtal kring sin egen eller någon närståendes utsatthet kan handläggaren kontakta Familjefrid.

En genomförandeplan upprättas tillsammans med Familjefrid Kronoberg då beslut om insats fattats. Ett första samtal hålls med den unge och dennes vårdnadshavare och samtalen inleds.

Säker hantering av journalanteckningar

Journalanteckningarna görs i verksamhetssystemet VIVA som endast personal på Familjefrid samt IT samordnare/systemutvecklare har tillgång till. Efter avslutade samtal och uppföljning i genomförandeplanen är gjord samlas all information ihop, skrivs ut och skickas till handläggaren för att läggas i akten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Stöd och omsorg