Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Alla har rätt till ett gott och självständigt liv. Även du som har en funktionsnedsättning som ger dig svårigheter i vardagen, ska ha möjlighet att kunna vara med i samhällslivet och ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. För dig finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som ger dig rätt att få den hjälp du behöver.

LSS personkrets

LSS-insatser kan sökas av personer som tillhör någon av de tre grupperna som kallas LSS personkrets 1, 2 och 3. Personkretsarna delas in så här:

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personkretsbedömningen är första steget i bedömningen av rätten till insatser enligt LSS. Det innebär att en person kan bedömas tillhöra personkretsen för LSS utan att beviljas den insats han eller hon har begärt, om behov av insatsen inte finns eller tillgodoses på annat sätt.

Dessa insatser finns enligt LSS

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  (Vänd dig till Barn- och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen på Region Kronoberg för att ansöka om denna insats).
 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av assistansersättning enligt SFB, socialförsäkringsbalken 51 kap.
  Personer som fyllt 65 år är inte berättigade till insatsen. Har insatsen beviljats före 65-årsdagen, har den enskilde dock rätt att behålla insatsen i samma omfattning även efter 65-årsdagen.
 3. Ledsagarservice
 4. Biträde av kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (från och med vårterminens slut det år man fyller 13 och så länge man går i gymnasieskolan).
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Enligt lagen är personer som tillhör personkrets 3 inte berättigade till insatsen daglig verksamhet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019