Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS personkrets

Lagen omfattar bara vissa personer med funktionsnedsättning, den så kallade personkretsen, som finns angiven i 1 § LSS. Bestämmelsen omfattar personer:

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att enskilda personer ska kunna få stöd enligt LSS måste de uppfylla de kriterier som gäller för någon av ovanstående tre punkter. Personkretsbedömningen är första steget i bedömningen av rätten till insatser enligt LSS. Det innebär att en person kan bedömas tillhöra personkretsen för LSS utan att beviljas den insats han eller hon har begärt i fall att behov av insatsen inte finns eller tillgodoses på annat sätt.

Insatser enligt LSS

Den enskilde måste själv begära insatser genom att göra en ansökan.

Vilka insatserna är framgår av 9 § LSS och preciseras i tio olika punkter. Det är bara dessa insatser som den enskilde kan få med stöd av LSS.

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av assistansersättning enligt SFB, socialförsäkringsbalken 51 kap.
  Personer som fyllt 65 år är inte berättigade till insatsen. Har insatsen beviljats före 65-årsdagen, har den enskilde dock rätt att behålla insatsen i samma omfattning även efter 65-årsdagen.
 3. Ledsagarservice
 4. Biträde av kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (från och med vårterminens slut det år man fyller 13, enligt nya skollagen).
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Enligt lagen är personer som tillhör personkrets 3 inte berättigade till insatsen daglig verksamhet.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019