Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Så jobbar kommunen mot barnäktenskap

Med anledning av att Socialstyrelsen fått kritik för en broschyr om barnäktenskap har vi fått frågor
om hur kommunen hanterar denna fråga. Därför beskriver vi här hur vi arbetar med detta i Växjö kommun.

Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller bägge parter är minderåriga. Det är vanligast att flickor ingår äktenskap som minderåriga, men pojkar drabbas också. Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, men det bor barn i Sverige idag som ingått äktenskap i ett annat land. Det finns ingen klar bild över hur många barn det finns i Sverige som är gifta idag, men Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att kartlägga detta. Det är inte ovanligt att barn som uppger sig vara gifta också är ensamkommande barn.

I Växjö kommun betraktas minderåriga som uppger att de är gifta barn som barn som far illa eller riskerar att fara illa. Dessa minderåriga anses leva i en utsatt hemmiljö och vara i behov samhällets skydd. Riskerna med barnäktenskap är många och väl kända. Till exempel påverkas barnets rätt till liv och utveckling negativt. Deras
utbildning riskerar att avbrytas, deras hälsa och utveckling riskerar att skadas och risken att de utsätts för våld och övergrepp är betydande. Inslag av tvångsäktenskap och hedersproblematik kan inte heller uteslutas.

Utredning inleds omgående

När Växjö kommun får kännedom om att en minderårig flicka eller pojke är gifta inleds en utredning enligt socialtjänstlagen omgående. Utredningen behöver vara noggrann och omfattande, då dessa ärenden är komplexa och barnet befinner sig i en svår och utsatt situation som asylsökande utan anhöriga i Sverige, utan kännedom om rättigheter i svenska samhället och i starkt beroendeförhållande till make/maka. Ibland finns också barn i familjen, det vill säga den gifta minderåriga är också förälder.

Det är inte lämpligt att dessa barn fortsätter bo med sin make/maka och därför är placering på institution eller familjehem alltid aktuellt i dessa ärenden. Det görs alltid en individuell bedömning av behov av insatser efter barnets ålder, mognad, förutsättningar och behov. Barnets egen inställning vägs in beroende på ålder och mognad.

Frivillig placering i första hand

Vi erbjuder alltid i första hand en frivillig placering. Om vi gör bedömningen att barnet far illa i hemmet, men hen ändå vidhåller att hen vill bo kvar med makan/maken, kan det bli aktuellt med omhändertagande enligt LVU ( lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte bedöms vara tillräckliga. Vi har då stöd för detta i de så kallade miljöskälen (§2) som innebär att det finns påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas på grund av missförhållanden i hemmet. Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsomhändertagande.

Socialtjänsten avslutar inte kontakten förrän barnet blivit myndigt, men om det finns oro för den unga vuxna kan socialtjänsten följa upp ärendet även efter 18-årsdagen.

Vi polisanmäler alltid brott mot barn när det i utredningen framkommer misstanke om att brott mot barn har begåtts.

Senast uppdaterad: 18 maj 2018