Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö - bland de bästa i landet på sociala barn- och ungdomsvården

I en studie, med deltagande från 50 kommuner, sticker Växjö kommun ut bland dem bästa med sitt arbete inom sociala barn- och ungdomsvården. Framgångsfaktorerna är bland annat kommunens arbete med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga och konsten att rekrytera och behålla personal.

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har under tre år besökt 50 kommuner runt om i landet med målet att driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. I sin slutrapport Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid lyfter Grefve Växjö kommuns arbete som ett exempel på en kommun som klarat av de utmaningar som krävs för en stabil och hållbar socialtjänst. 

Två viktiga och tydliga exempel på det Växjö gör som är unikt i jämförelse med andra kommuner är arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Detta bland annat genom projektet Barnens bästa i Braås, ett pilotprojekt med syftet att tidigt fånga upp barn och familjer som riskerar att hamna i utanförskap och genom snabba insatser förebygga att problemen växte sig stora. Ett projekt som idag är en permanent verksamhet inom Växjö kommun. 

Ett annat viktigt område i den studien var kommunernas arbete med personalförsörjningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Även här sticker Växjö kommun ut som den enda kommun där man lyckas rekrytera och behålla personal. Arbetsmiljön, kollegorna och det goda arbetsklimatet nämns som tre viktiga faktorer som Växjö kommun lyckats med.

Andra viktiga arbetsmiljöfaktorer enligt socialsekreterarna har också varit få omorganisationer och att de anställda har fått vara med i förändringsarbetet om sådana gjorts men också möjligheten att själva kunna planera sin tid, möjligheten till fortbildning och kompetensutveckling och att de flesta är rutinerade och har jobbat länge vilket ger en trygghet bland personalen.

Slutligen nämns Växjö som en pålitlig och bra organisation med tydlig struktur. Det finns bra resurser för brukaren genom exempelvis en väl uppbyggd öppenvård att länka till och en bra delegation samtidigt som socialsekreterarna upplever att de aldrig står ensamma i besluten.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022