Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samarbete ger bättre rutiner

Mycket går att göra med enkla medel. Genom att göra några få gemensamma åtgärder har antalet läkemedelsavvikelser per omsorgstagare med funktionsnedsättning minskat från 1,3 till 0,5 stycken per person och år. Ett lyckat samarbete som gett mersmak.

Att rätt omsorgstagare får rätt medicin i rätt dos är jätteviktigt. När sjuksköterskorna som jobbar inom omsorg funktionsnedsättning såg att det fanns avvikelser kring läkemedelsöverlämning blev det ett naturligt område att jobba vidare med. Ett första område blev avvikelsen glömd dos.

– För att minska antalet läkemedelsavvikelser beslutade vi på en arbetsplatsträff att genomföra några enkla gemensamma åtgärder, säger Annika Tarstad, distriktssköterska.

Några åtgärdersom nu finns på plats är

  • att patientansvarig sjuksköterska minst en gång per år har en genomgång av läkemedelsskåp, listor och pärmar på varje enhet.
  • information om läkemedelshantering på arbetsplatsträffar tillsammans med omsorgspersonalen. Det poängteras då att kontaktman ansvarar för ordning i skåp och pärm.
  • Uppdaterade lokala rutiner på varje boende. Det är patientansvarig sjuksköterska som håller ordning.
  • en ”röd pärm” på varje boende. I pärmen ska lokala rutiner, checklistor, blankettbeställning, signeringslistor och delegeringar förvaras.

Arbetet har gett resultat!

Vid årets mätning visade det sig att antalet avvikelser minskat betydligti antal inom omsorgfunktionsnedsättning! Och det trots att det under året varit betydligt fler patienter som haft hjälp med läkemedelsdistribution.

Tabell över läkemedelsavvikelser

Läkemedelsavvikelser

2017

2018

Omsorg funktionsnedsättningPersoner hjälp med läkemedel

219

315

Avvikelse per patient/år

1,3

0,5


– Det är jätteroligt att vi med så enkla åtgärder kunde nå ett så bra resultat, säger Camilla Petersson, sjuksköterska. Det sporrar och inspirerar till fler små förbättringsarbeten.

Just nu håller sjuksköterskorna som jobbar inom omsorgfunktionsnedsättning på att ta fram en webbutbildning kring delegering av läkemedel. Utbildningen riktar sig till omsorgspersonalen och beräknas bli klar under våren 2019.

– Vi strävar efter att få delegeringsförfarandet och överlämnandet av läkemedel så säkert som möjligt för våra patienter, säger Annika Tarstad, distriktssköterska.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022