Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö behåller ledartröjan för tidiga insatser

Växjö kommun har länge prioriterat tidiga, förebyggande insatser i samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst. Inspirerade av den så kallade Skottlandsmodellen har samarbetet utvidgats till hälso- och sjukvården. En sammanhängande, gemensam plan – så kallad barnplan eller barnets plan – har nu tagits fram och är viktigt för att ge ett mer kraftfullt stöd.

- Som samhälle har vi en plikt att ge varje barn bästa tänkbara förutsättningar att kunna bli sitt bästa jag. För att undvika att föräldrars utanförskap går i arv är Växjös beslutsamma arbete med tidiga, förebyggande insatser viktigt. Nu tar vi ett efterlängtat steg med gemensamma handlingsplaner över myndighetsgränserna, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Arbetet har börjat ta form och de första ”en barnets plan” är upprättade både i förskolan och skolan i samverkan mellan vårdnadshavare, socialrådgivare, rektor, specialpedagog och skolsköterska. Växjö är pilot för länets gemensamma arbete.

- En barnets plan är till för de barn som har behov av insatser från flera aktörer för att förenkla och underlätta för barn och deras vårdnadshavare. Det innebär också ett förtydligande i ansvar, effektivitet och samverkan för de professionella som ingår i upprättandet av en barnplan. Detta förstärker vårt arbete för att alla barn ska få goda förutsättningar, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Växjö kommun utvecklingsarbete är en del av det gemensamma arbetet med ”Barnens bästa gäller i Kronoberg” vilket leds av två processledare anställda av Region Kronoberg och länets kommuner.

- Växjös långvariga arbete med tidiga insatser har gjort det möjligt att utveckla vårt material för en barnets plan. Syftet med pilotprojektet är att vara en del av det länsövergripande arbetet med att ta fram en gemensam barnets plan, säger Carina Moser, projektledare Barnens bästa gäller i Växjö kommun.

Bakgrund

I Växjö kommun är det förvaltningarna arbete och välfärd samt utbildningsförvaltningen i samverkan med barnhälsovården, som genomför pilotarbetet, Barnens bästa gäller i Växjö kommun. Pilotprojektet inleddes 2019 på några utvalda förskolor i utbildningsförvaltningens västra och östra område. Under hösten 2019 har också årkurs F-3 på en skola kopplad till deltagande förskola tagit steget in i pilotprojektet.

I ett av områdena arbetar man med det utökade barnhälsovårdsprogrammet, vilket innebär att BVC och socialrådgivare, på ett tidigt stadie tillsammans, kan möta vårdnadshavare och barn. Syftet är att bygga relationer men också vid behov ge stöd med hjälp av tidiga insatser. Arbetet innebär en förstärkt samverkan mellan BVC och socialrådgivare, som tillsammans gör fem hembesök till de familjer som får sitt första barn, eller det första barnet som föds i Sverige. Här knyts den första betydelsefulla kontakten mellan samverkansparterna och vårdnadshavare, vilket underlättar det fortsatta stödet till familjerna.

Ett välfungerande arbete med barnets plan kräver samordning och kommunikation mellan alla planens parter. Alla professionella som deltar i arbetet med en barnets plan behöver ha en helhetssyn på barnet och barnets situation. Det betyder att alla är nyfikna på och använder sig av kunskapen hos varandra i syfte att stötta barnet. Insatserna som föreslås i barnets plan ska vara kopplade till den gemensamma analysen av barnets behov. De formulerade målen ska vara S.M.A.R.T (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta). En barnets plan upprättas endast om vårdnadshavare samtycker till detta.

Senast uppdaterad: 6 november 2019