Utredning om ny vägledning för LSS klar

En utredning av omsorgsförvaltningen om ny vägledning för LSS är klar. Utredningen föreslår att vägledningen uppdateras enligt ny lagstiftning och vägledande domar för att bli ett verktyg för handläggare att göra mer likvärdiga bedömningar.

I förslaget till den nya vägledningen är det tydligare för handläggarna hur olika insatser ska beslutas. Några av de insatser och rutiner som föreslås att bli tydligare är:

  • Handläggningstiden för att få ett beslut om en LSS-insats ska i normalfall vara högst tre månader. Tiden räknas från det att handläggaren har fått allt underlag som krävs för att göra bedömningen. Vissa ärenden som är mer brådskande ska handläggas snabbare än så. Det gäller till exempel beslut om tillfällig ledsagarservice.
  • Eftersom behovet av insatser kan variera över tid, särskilt för barn som växer och blir äldre kan vissa insatser vara tidsbegränsade. Efter att tiden för insatsen gått ut behöver omsorgstagaren söka igen och då görs en ny prövning.
  • Omsorgstagare som får beslut om bostad med särskild service kan fortsätta få insatsen kontaktperson men i normalfallet tillgodoser bostad med särskild service behovet om social kontakt. Det är omsorgstagarens individuella behov som styr beslutet.
  • Omsorgstagare kommer framöver att bli erbjudna att vara i daglig verksamhet fram till och med 67 års ålder eftersom det är den nya pensionsåldern.

Handikapporganisationerna i samverkansgruppen i Växjö kommun har varit referensgrupp i arbetet med att ta fram vägledningen. Vägledningen för handläggare uppdaterades senast 2015 och är främst ett dokument för handläggare och utförande enheter.

Den nya vägledningen tas upp för beslut på omsorgsnämnden den 19 februari.

Bakgrund

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunen har ansvar för att följa upp och besluta vilka som kan få stödinsatser enligt lagstiftningen och erbjuda det stödet till omsorgstagare. Stödet från LSS riktas till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och lagstiftningen omfattar både barn och vuxna.

Omsorgstagare som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service enligt LSS ansvarar för att själv söka om det. Ansökan handläggs av en handläggare på kommunen som gör en helhetsbedömning dels utifrån lagstiftning, vägledande domar och dels utifrån sociala, psykologiska och medicinska omständigheter. Alla beslut enligt LSS går att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2020