Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Läs- och terapihundar inom omsorgen och skolan

Läs- och terapihundar ska vid behov kunna användas inom omsorgen och inom skolan i Växjö kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att genomföra en upphandling av aktörer som erbjuder tjänster med läs- och terapihundar.

Den verksamhet med terapihundar som bedrivits inom omsorgen tidigare har varit uppskattad och har gett en upplevd positiv effekt. Verksamheten har dock på olika sätt varit tidsbegränsad. Denna modell har skapat osäkerhet för både leverantör och verksamhet och efter en skrivelse från den styrande majoriteten, Blågröna Växjö, har det nu tagits fram ett förslag om samarbete mellan utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen med läs- och terapihundar inom både skolan och omsorgen.

I underlaget till förslaget framkommer det att terapihundar inom omsorgen möjliggör för brukare att delta i aktiviteter och känna motivation som annars inte hade uppnåtts. Inom skolan kan läshundar användas som komplement till specialpedagogiska insatser och ses som ett hjälpmedel för barn med särskilda behov.

- Nu slår vi två flugor i en smäll. Vi kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter och äldre på våra boenden. Läs- och terapihundar bidrar med lugn och trygghet och förbättrar koncentrationen för barnen och kan vara ångestdämpande och smärtlindrande för äldre, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att genomföra en upphandling med så kallat avropsavtal, där både skolan och omsorgen kan nyttja aktör med kompetens för både läs- och terapihundar. Respektive enhet ska utifrån bedömning av individuella behov hos brukare eller elever kunna göra avrop utifrån upphandlingen inom ram för respektive enhets budget.

Det ska också tas fram tydliga riktlinjer och rutiner i samband med användandet av läs- och terapihundar.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020